— Denne streiken rammar dei mest sårbare gruppene. Du merkar det fort dersom butikkhyllene blir tomme på grunn av transportstreik, men for mange er det kanskje vanskeleg å skjøna kor viktig jobben vår er, seier Kjetil Ostling, 2. Nestleiar i Fellesorganisasjonen (FO).

I går var han på plass på Landmark i Bergen saman med byens streikande barnevernstilsette. Til saman er 400 tatt ut i streik landet over - 85 av desse i Bergen.

Stemninga er god og streikeviljen stor i kafélokala, men samvitet tyngjer omsorgsarbeidarane.

— Det er mykje dårleg samvit for barn og unge som ligg på vippen til å trenga tiltak, seier Renathe Remes Øen, barnevernstilsett og styreleiar i FO.

Einslege mindreårige

I Bergen fører streiken til at to av åtte barnevernskontor er stengde, i tillegg til Utekontakten. Dette rammar nærare 500 barn og unge som jamleg nyttar seg av tilboda ved kontora. Blant desse er rundt 100 einslege mindreårige barn av flyktningar.

I tillegg forsvinn moglegheita til å fanga opp nye tilfelle, forklarer dei streikande.

Dei krev mellom anna likeløn og utteljing for vidareutdanning.

— Jobben er hektisk, og for mange er det lett å velja andre stillingar med betre løn og ein mindre kaotisk kvardag. Høgare løn kan føra til at fleire blir lenge i jobben. For barnevernsbarn er langvarige relasjonar noko av det viktigaste, seier Remes Øen.

Ingen teikn til medhald

Grunnløna for ein nyutdanna barnevernspedagog er i dag på 315.000 kroner i året. Landsforeningen for barnevernsbarn signaliserte nyleg at dei støttar dei streikande, men med håp om kortvarig streik av omsyn til barna.

— Sidan streiken starta har kommunikasjonen med KS vore ikkje-eksisterande. Me har ikkje fått noko signal om at krava blir innfridd, seier Kjetil Ostling i FO.