• Jo dårligere bemanning i barnevernet i en kommune, desto flere henleggelser.

Det sier Toril Havik, forskningsleder i Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet, Uni Helse.

Hun viser til en undersøkelse i Bergen for noen år siden.

— Vi fant en klar sammenheng mellom bemanning og henleggelser. Det hadde vært interessant å se på bemanningssituasjonen i de kommunene som har høy henleggelsesprosent i dag, sier hun.

Hun tror at barneverntjenester med dårlig bemanning i større grad ser seg nødt til å prioritere de aller mest alvorlige sakene. Dermed har de en høyere terskel for å sette i verk undersøkelser i de andre sakene.

Havik mener det er vanskelig å vite om det henlegges for mange meldinger eller ikke. Hun påpeker at det i sekkeposten «meldinger» også finnes søknader om blant annet støtte til SFO og støttekontakt.

— En melding betyr ikke nødvendigvis at det er bekymringer for et barn.

Havik viser også til at en stor del av henvendelsene kommer fra foreldrene.

— Kanskje barnevernet i mindre grad blir sett på som en inngripende etat, og mer som tjenesteytende, sier hun.

Henriette Westhrin, statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, mener at det åpenbart er kommuner som ikke har de ressursene som trengs. Hun mener de mange henleggelsene må sees i sammenheng med dette.

— Derfor har regjeringen sagt at det viktigste for barnevernet nå er å styrke bemanningen. Om ikke kommunene følger opp dette i år, vil det komme nye tiltak i statsbudsjettet for neste år.

Regjeringen satte i fjor av penger til 400 nye stillinger i det kommunale barnevernet i 2010.