NAVN: Vegard Bruun Wyller

STILLING : Overlege dr.med.

TEMA : Ny forskning viser at kreftmedisinen Rituximab gir klar forbedring hos ME-pasienter

— Hva betyr de nye forskningsfunnene ved Haukeland Universitetssykehus?

— De er selvsagt interessante. Funnene tyder på at man ved å påvirke immunsystemet hos ME-syke kan bedre deres følelse av utmattelse. Men foreløpig er svært få pasienter testet, og ikke alle hadde effekt. Det gjenstår derfor mye vitenskapelig før man kan gi en generell anbefaling om dette legemiddelet til alle ME-syke.

- Er forskningsfunnene oppsiktsvekkende?

— Vitenskapelig arbeid er generelt et langtekkelig puslespill. De nye funnene er en viktig brikke i dette puslespillet, men man skal være varsom med å bruke altfor store ord. Det er vel ingen som tror at man plutselig løser kreftgåten, gåten rundt AIDS eller andre store medisinske utfordringer. Tilsvarende er det svært lite sannsynlig at vi plutselig løser ME-gåten.

- De to forskerne mener ME sannsynligvis er en autoimmun sykdom. Er dette en utbredt oppfatning i fagmiljøet?

— De fleste er enige om at immunsystemet er påvirket hos pasienter med ME. Men de nye funnene beviser ikke at ME er en autoimmun sykdom, som betyr at immunsystemet angriper kroppen selv. Det er bare én av flere mulige forklaringer.

- Hva betyr forskningsfunnet for kunnskapen om og holdningene til ME i fagmiljøet?

— Funnet vil åpne for nye, viktige vitenskapelige problemstillinger, ikke minst i forhold til behandling og forståelse av underliggende sykdomsmekanismer. Funnet bidrar nok også til økt forståelse for at denne forskningen er viktig og trenger god finansiering.

EKSPERT: Vegard Bruun Wyller.