Alle bydelsstyremøtene er pålagt å starte med en åpen halvtime, der publikum kan fremme egne saker.

– Her vil det være mulig å påpeke ting som representantene kan melde videre oppover i det politiske systemet, sier byråden.

Enkle byggesaker

Retningslinjene for åpen halvtime foreslår at «så lenge innspillene er av klar lokal karakter bør det ikke ligge noen begrensninger på hvilke tema og spørsmål som kan tas opp».

– Hver deputant får fem minutter på seg til å fremme sin sak, sier Christoffersen.

– Dette kan være alt fra veisaker og byggesaker til større ting man ønsker politikerne skal ta tak i. Eksempler kan være et ønske om fortau langs en vei eller klager i mindre byggesaker.

– Hva regnes som enkle byggesaker?

– Det kan være meninger om estetikk på nybygg eller tilbygg og balkonger på eksisterende bygninger. Kravet er at det må være saker der det ikke kreves dispensasjon fra lovverket.

Aktivitetspark

Christoffersen understreker at både tiltakshaver og berørte naboer har mulighet til å fremme sin sak overfor bydelsstyret.

– I tillegg vil bydelsstyrene være høringsinstans for alle reguleringsplaner i bydelen, sier han.

– Et godt eksempel på dette er reguleringen av aktivitetsparken til Tore Andersen i Myrdalsområdet. Denne kommer på høring i bydelsstyret når saken fremmes, og det vil ikke være noe i veien for at deputanter da kommer med sitt syn på den saken.

– Hvor kan publikum finne informasjon om saker som legges frem for bydelsstyret?

– Sakskart blir lagt ut på alle offentlige kontorer, men det vil også være mulig å finne frem til dette på Bergen kommune sine nettsider .

Tror du bydelsstyre vil gjøre det bedre å bo i Åsane? Si din mening i kommentarfeltet under.

ÅPEN HALVTIME: - I åpen halvtime kan publikum fremme egne saker eller påpeke ting som representantene kan melde videre oppover i det politiske systemet, sier byråd Øistein Christoffersen.
Magne Fonn Hafskor