BergensTidende har i en rekke artikler de siste dagene pekt på presset påbarnehageplasser i Bergen påvirker fødesituasjonen i Bergen. På Haukeland sykehus anslår de at 200flere kvinner enn vanlig har termin i juli og august. Stadig flere planlegger graviditeten slik at de skalvære sikret barnehageplass.

Barnehagebyråd Filip Rygg mener det erunderfinansiering fra staten som gjør barnehagesituasjonen så presset i Bergen.

— Løgn, sier Pål Hafstad Thorsen frå Arbeiderpartiet. Hanmener problemet kan løses lokalt, men at byrådet ikke har grepet muligheten.

-Jeg er lei

Thorsen mener de statlige overføringer er gode nok, men atBergen har rotet vekk full barnehagedekning og i stedet støtter seg påmidlertidige løsninger. Det rammer barnehagesektoren knallhard, ifølge Ap-politikeren.

— Fra 2011 er det ikke lenger øremerkede tilskudd. I 2011får Bergen et særskilt storbytilskudd på 10,45 milliarder frie inntekter frastaten. Her prioriterer byrådet skatteletter fremfor barnehager, sier han.

— Jeg er lei av å høre på at Rygg påtår at staten harunderfinansiert barnehagesektoren. Dette stemmer ikke. Jeg blir irritert nårbyrådet klager, når man har mulighet til å endre dette lokalt.

- For dårlig planlagt

Thorsen viser til BTs artikler om presset på Haukeland isommermånedene, der det er kø på fødestuene i månedene før barnehagefristen gårut.

— Dette er konsekvensene av at Byrådet har planlagt så dårlig.Det er ikke noe nytt at befolkingen øker i Bergen. Resultatet er at fortvilteforeldre i Bergen må vente i opptil 2 år på barnehageplass, sier han.

— Det er alvorlig at folk fratas muligheten til å velge nårdet passer å få barn. I tillegg skyver byrådet ansvaret over på et alleredehardt presset helsevesen. Det er en uholdbar situasjon som det haster å løse,sier han.

Arbeiderpartiet fremmet nylig et forslag om at «det innføres en ordning med tohovedopptak i private og kommunale barnehager. Første hovedopptak skal sikreplass til barn som er født innen utgangen av august og et andre hovedopptak somoppfyller behovet til barn født f.o.m. 1.september. Det gjennomføresfortløpende suppleringsopptak».

— Dette har byrådet avvist, sier Thorsen.

Byrådet har hastverk

— Vi må spille på lag om å få endret barnehageloven. Vi måinn få endret datoen for hovedopptaket i bystyret.

— Det haster å løse situasjonen, sier han.

Og hastverk mener ogsåbyrådet i Bergen at de har. Denne uken vedtok byrådet å oppheve sinegendefinerte anbudsgrense for offentlige anskaffelser. Årsaken er nettoppproblemene med å bygge nok barnehageplasser.

Bergen kommune har helt siden2007 hatt strengere krav til å lyse ut sine innkjøp på anbudsdatabasen Doffin.Loven sier at alle anbud på over en halv million kroner skal lyses ut, menBergens grense er i dag 200.000 kroner. Nå vil byrådet fjerne dette kravet.

«Begrunnelsener at det skal etableres en rekke nye barnehageplasser på kort tid. Det gjørdet nødvendig at kommunen fjerner alle hinder for rask gjennomføring avprosjektet», heter det i byrådssaken.

Avviser påstander

Byrådetgår nå inn for at kommunen permanent legger seg på den lovbestemteutlysningsgrensen på 500.000 kroner.

— Vi har noenbygningsmessige endringer som vi må få gjort raskt, forklarer barnehagebyrådFilip Rygg (KrF)

- Hvorfor hasterdet slik nå når dere har klart å forholde dere til det samme anbudsregelverketgjennom hele barnehageutbyggingen tidligere?

— Vi fikk i år innlangt flere søkere enn sist, noe som er gledelig. Det gjør likevel at vi dennegang må få på plass en kapasitetsutvidelse ved å tilrettelegge eksisterendebarnehager, sier Rygg.

Påstandene til Pål HafstadThorsen om at han farer med løgn avviser Rygg kontant.

— Barnehagene er ikkefullfinansiert. Dette er vel dokumenter. Skulle Bergen bare bruktbarnehageoverføringene måtte vi kuttet 267 millioner kroner. Det ønsker viselvsagt ikke, sier Rygg.

Han skriver Thorsens utspillpå kontoen for at det snart er valgkamp.

— Både forskere ogkommunens interesseorganisasjon KS har slått fast at det ligger enunderfinansiering i denne sektoren. Jeg og Hafstad Thorsen kan nok være uenigeom ganske mye, men jeg har vanskelig for å tro at vi kan være uenige om akkuratdette, sier Rygg.

Si din mening i kommentarfeltet under!

SKYLDER PÅ STATEN: Barnehagebyråd Filip Rygg mener det er underfinansiering fra staten som gjør barnehagesituasjonen så presset i Bergen.
PAUL S. AMUNDSEN