ROY HILMAR SVENDSENEINAR H. SPANG roy.svendsen@bt.no

Advokaten hevder at han aldri før i sin 26 år lange praksis har har vært ute for at det tales usant mot bedre vitende av representanter for det offentlige i en rett.Berge kommer med beskyldningen i en anke til Gulating lagmannsrett.Ordføreren forklarte seg i byretten i mai som styreformann i Bergen og Omland Havnevesen (BOH). Saken gjaldt en tvist om et leieforhold på Tollboden, hvor BOH hadde sagt opp en leietaker. Leietakeren — Unit Oil Norway AS - ville ikke godta oppsigelsen og krevde den kjent ugyldig fordi selskapet mener at BOH ikke er den rette eier av lokalene. Siden Unit Oil ikke ville flytte ut, gikk BOH til søksmål mot selskapet.

Ljones avgjørende I byrettens dom 6. juni heter det: «Retten har likevel kommet til at BOH må anses som reell eier, i hvert fall i forhold til de eiendommer som ligger innenfor Bergen kommune, herunder den aktuelle eiendom som saken gjelder».Til grunn for denne vurderingen legger retten vitneforklaringer fra styreleder Ljones og tidligere havnedirektør Nils Standal. - Ga urette opplysninger I anken til Gulating lagmannsrett skriver Unit Oils advokat Tom Berge at de opplysningene Ljones og Standal gav i vitneforklaringene ikke er riktige, og at vitnene må ha visst om det. - Ljones uttalte seg klart, og uten fnugg av tvil: Det er BOH som er den reelle eier av alle havneanlegg og bygninger BOH disponerer i Bergen, og BOH er en selvstendig juridisk person med fullmakt til å rå over eiendommene. Slik jeg ser det må han ha avgitt forklaring mot bedre vitende, da det ikke finnes dokumentasjon som underbygger en slik påstand. Som nåværende og tidligere styreleder plikter han å vite slike ting, sier Berge.Berge og Unit Oil hevder at BOH ikke er eiere og ikke har myndighet til å fatte beslutning om saksanlegg. - BOH er «ingenting» Berge peker på at det er uråd å definere hva slags selskap BOH er.- Selskapsrettslig er BOH ingenting. I Brønnøysund er det kun registrert navn, foretaksnummer, art av virksomhet og kontaktperson. Det er ingen registrering av styre, ingen fullmakter og formalia som er nødvendig for et aksjeselskap som med minimumskapital skal drive en pølsekiosk, sier Berge.- Man kan være en juridisk enhet selv om man ikke er registrert som selvstendig selskap. Betingelsene er da at man har eget budsjett, reelt rår over ting man eier og selv kan ta opp lån. Når det gjelder adgang til selv å kunne ta opp lån, så ble det i retten hevdet av Ljones og BOHs representanter at BOH kunne det. Dette er også feil. Av saksbehandlingspapirer går det frem at de må ha kommunale garantier når de skal ta opp lån, sier Berge.