— Legedekningen er ekstremt dårlig, og lite er blitt gjort for å bedre den. I tillegg blir pasientmassen stadig sykere. Tilbudet vi gir til mange syke eldre i dag er ikke forsvarlig, sier Alvheim(bildet), som er leder i sosialkomiteen på Stortinget.

Legeforeningens krav om å opprette en nasjonal minstenorm for legedekningen på sykehjem, støttes av den erfarne helsepolitikeren.

— I dag er det et legeårsverk per 170 pasienter på sykehjemmene. Et legeårsverk per 40 pasienter bør være et minstekrav. Frp har gått inn for å opprette en minstenorm. Regjeringen er negativ, men hvis Arbeiderpartiet og SV støtter forslaget, vil det få flertall i Stortinget, sier Alvheim.

Øremerkede midler

I dag er det kommunene som har ansvaret for finansiering av sykehjem. Alvheim mener likevel ikke mange kommuners anstrengte økonomi behøver å være til hinder for bedring i legetilbudet.

— Vi kan få til en opptrapping i tilbudet ved å tilføre øremerkede midler til kommunene, inntil det blir gjennomslag for at finansieringen av eldreomsorgen skjer med statlige midler, sier Alvheim.

— Kvaliteten i eldreomsorgen må være på topp, koste hva det koste vil. Vi må gjenreise respekten for de syke eldres menneskeverd.

Skeptiske

Kristin Ravnanger, statssekretær i helsedepartementet, sier regjeringen er skeptisk til å innføre en minstenorm for legedekningen på sykehjem.

— Vi er generelt skeptisk til minstenormer. Den største utfordringen for legetilbudet er legers manglende interesse for å jobbe på sykehjem, sier Ravnanger.

Hun sier helsedepartementet og Sosialdepartementet ønsker å gå kartlagt legedekningen.

— Sosial- og helsedirektoratet vil få i oppgave å utrede legedekningen, og så vil vi følge opp.

— Men sosial- og helsedirektoratet har jo lenge sagt at tilbudet er for dårlig.

— En total gjennomgang vil gi oss bedre grunnlag for å vurdere tilbudet. Om den vil føre til en normering, vet vi ikke, sier Ravnanger.

Hun sier regjeringen også er skeptisk til å gi øremerkede midler til kommunene.

— Men regjeringen har foreslått en generell økning i overføringene til kommunene, og håper det vil komme de eldre til gode.

Hun sier regjeringen ønsker et økt fokus på forskning og fagutvikling for sykehjemsmedisin.

— Det vil gjøre legene mer interessert i å jobbe på sykehjem. Hovedproblemet er å rekruttere leger, sier Ravnanger.

Ikke sikret støtte

Frps forslag om en minstenorm for legedekning får ikke uten videre støtte fra verken SV eller Arbeiderpartiet.

— Det er behov for å bedre legedekningen. Men sykeligheten for forskjellige pasienter er forskjellig, så det er ikke sikkert en minstenorm er den beste løsningen. Behovet til den enkelte skal avgjøre tilgangen på lege, sier Aps Asmund Kristoffersen, som sitter i sosialkomiteen på Stortinget.

Han sier partiet ikke har avgjort hvordan de mener legedekningen bør bedres, og kan derfor ikke utelukke at de går inn for en minstenorm.

Heller ikke SV har bestemt seg.

— Vi har diskutert både minstenorm og andre tiltak, men har ikke landet på noen entydig konklusjon. Men kommunene er skeptiske til minstenormer, så det kan være et kvalitetskrav er veien å gå. Det er viktig å definere hvilket tilbud en bruker har krav på, sier SVs Olav Gunnar Ballo.