— Vi må klare å måle hvor fornøyd mannen i gata er med politiet. Resultatet bør få direkte innvirkning på politimesterens individuelle lønnstillegg, sier Arne Johannessen til BT.

Fagorganisasjonen så ingen grunn til å protestere mot det nye lønnstillegget som de utøvende politimestrene fikk fra nyttår, men vil følge nøye med på hvordan ordningen blir praktisert i tiden som kommer.

— Vi er redd for at tillegget skal bli et mer eller mindre fast beløp på toppen av fastlønnen. Hvis dette skal fungere, må det få konsekvenser for politimesterens lønn dersom politidistriktet ikke fungerer tilfredsstillende eller ikke når sine mål, mener Johannessen.

Ordningen er så ny at de færreste vet hvilke målekriterier som skal ligge til grunn for justering av lønnstillegget. Men etter det BT kjenner til, vil Politidirektoratet legge stor vekt på kriminalitetsutvikling, saksbehandlingstid og oppklaringsprosent.

Det syns ikke Johannessen er nok.

— Forbundet vårt ønsker at også tilbakemeldinger fra de ansatte skal telle med i denne vurderingen. Slikt er lett å kartlegge gjennom medarbeidersamtaler og arbeidsmiljøundersøkelser, mener Johannessen.

Politifolk i Bergen reagerer heller ikke nevneverdig på at politimester Refvik blir belønnet for gode resultater i politidistriktet.

— Men når vi hører at han får 110.000 kroner i lønnstillegg, så skulle vi jo ønske at det også dryppet litt på oss som faktisk gjør jobben. Begynnerlønnen i politiet ligger bare på 240.000 kroner. Vi får ingen slike tillegg, sier leder for Bergen politilag, Jan Martin Skulstad.

Politilaget vil ta dette opp med Refvik neste gang de diskuterer den lokale lønnspolitikken i Hordaland politidistrikt.

— Refvik kan frigjøre driftsmidler til lønn hvis han vil. På den måten kunne vi fått rettet opp en del skjevheter i lønnssystemet vårt, sier Skulstad. Han har liten tro på at politimestrene nå vil sette store krefter inn på å løse «enkel» kriminalitet for å få opp oppklaringsprosenten så raskt som mulig.

— Jeg kan i alle fall ikke se at Refvik har gjort noe veldig revolusjonerende etter at han tiltrådte, sier Skulstad.