• Den svært farlige miljøgiften DDT lekker ut i Haukåsvassdraget i Åsane. Det er sterkt kritikkverdig at kommunen har visst om dette i et halvt år uten å ta affære.

TOR LEIF PEDERSEN

Leder i Naturvernforbundet Hordaland, Tom Sverre Tomren, går hardt ut mot byråd for byutvikling i Bergen kommune, Lisbeth Iversen. Tomren mener byråden er ansvarlig for at Bergen kommune har ignorert det faktum at den farlige miljøgiften lekker ut i vassdraget, og for at kommunen ikke har satt i verk tiltak for å stanse utslippet.

Haukåsvassdraget har forekomster av den utrydningstruete arten elvemusling. Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) i samarbeid med Universitetet i Bergen har på oppdrag fra Bergen kommune kartlagt bestanden av elvemusling i Haukåsvassdraget. Samtidig er vannmiljøet i vassdraget undersøkt.

— Bekymringsfullt

I NIVA-rapporten heter det at det er påvist DDT i Hylkjestemma, nederst i vassdraget. Dette er bekymringsfullt for elvemuslingen. Da DDT-kilden synes å være aktiv, anbefaler NIVA-rapporten at kilden bør lokaliseres og fjernes. Tilførslene kan stamme fra ulovlig sprøyting i nedbørsfeltet, eller fra tidligere deponering av sprøytemiddel, heter det i rapporten. Den ble levert kommunen i slutten av april i år.

Naturvernforbundet Hordaland er kritisk til at kommunen ikke har gjort noe aktivt etter at det ble kjent at den farlige miljøgiften er påvist i Haukåsvassdraget.

— Byråd Lisbeth Iversen står ansvarlig for at Bergen kommune har ignorert ekspertenes råd om å rydde opp og at befolkningen er holdt uvitende om utslippet, sier Tom Sverre Tomren til Bergens Tidende.

- Oppsiktsvekkende

Tomren viser til at Norge er forpliktet til å stoppe utslipp av den meget farlige miljøgiften DDT. Kommunen har dessuten et internasjonalt ansvar for å ta vare på bestanden av elvemuslingen i Haukåsvassdraget.

— Det er oppsiktsvekkende at tiltak ikke er satt i verk. For det første er DDT generelt en trussel for miljøet. For det andre er giften en trussel for den utrydningstruete elvemuslingen. Dermed er det dobbelt grunn for kommunen ved byråd Iversen til å handle raskt. Vi krever at kommunen umiddelbart setter i verk tiltak for å finne kilden til DDT-utslippet, og dernest at utslippet stanses, sier Tomren. I går sendte han brev til Bergen kommune ved byråd Lisbeth Iversen om saken.

Overrasket over kritikk

— Vi er i gang med å utrede mange tiltak for å stoppe forurensningene av Haukåsvassdraget. Kommunen samarbeider med flere aktører i arbeidet med å lage en forvaltningsplan for vassdraget. Derfor er jeg overrasket over at vi får kritikk fra Naturvernforbundet, sier byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen, i en kommentar. Hun henviser til Håvard Bjordal, miljøsjef i kommunen, for nærmere informasjon om arbeidet som gjøres.

Miljøsjefen sier til BT at det har vært to befaringer av vassdraget i høst, senest 12. oktober. - Befaringene gjaldt mulige kilder til forurensning av vassdraget. Med på befaringen var venneforeningen for Haukåsvassdraget, flere grunneiere og representanter for bedrifter og institusjoner i området. Det arbeides med å finne løsninger på noen av forurensningsproblemene, sier Bjordal.

— Når det gjelder DDT-forekomsten i Hylkjestemma, har vi ikke satt i verk tiltak ennå. Men i nær fremtid skal vi ta prøver for å finne kilden, sier Bjordal.