• Svært giftig kobber pøses ut i fjordene i Hordaland av notbøteriene og oppdrettsnæringen. Nå må det innføres totalforbud mot denne giftbruken.

Lederen i Norges Miljøvernforbund Kurt Oddekalv er på krigsstien igjen. Nå er det oppdrettsnæringen og notbøteriene som bruker kobber for å impregnere og vaske oppdrettnøter, som er skyteskive for miljøverneren.

I en høringsuttalelse til Statens forurensningstilsyn krever miljøvernforbundet et totalforbud fra kommende årsskifte mot bruk av kobber til impregnering av oppdrettsnøter, og at det blir påbudt å bruke miljøvennlige metoder for å hindre tilgroing av oppdrettsnøter.

Forbundet viser til at kobber er giftig for vannlevende organismer. Det kan blant annet gi redusert vekst hos oppdrettsfisk og redusert reproduksjonsevne og utvikling av egg og larver hos organismer som lever i områder belastet med høye konsentrasjoner av kobber.

— Alternativer finnes

Miljøvernforbundet mener at så lenge det finnes miljøvennlige alternativer, er Norge forpliktet gjennom internasjonale avtaler til å ta dem i bruk. Forbundet mener at miljøvernmyndighetene har gitt oppdrettsnæringen for slappe tøyler i mange år når det gjelder regelverk innen begrensning av forurensning. Denne næringen er stor og vil bli større. Derfor mener forbundet at myndighetene har et stort ansvar for å passe på at ikke hele Norskekysten blir påvirket i negativ retning.

— Denne kobber-forurensningen har to hovedårsaker, sier Oddekalv.

— Flere garnbøterier langs kysten tar imot oppdrettsnøter for rensking av groe. Etter rensing, blir nøtene impregnert. Kobberforurensningen skjer ved oppdrettsanleggene når de nyrensede nøtene settes i sjøen og ved utslipp fra renske- og impregneringsprosessen i garnbøteriene, sier han.

Erklærer krig

Ved ett av garnbøteriene - Vikingnet AS i Storheim i Lindås - viser Oddekalv oss kobberforbindelser som flyter fritt på kaien.

— Det finnes alternativ metode for rensing av nøtene uten bruk av kobber. Likevel bruker Vikingnet AS en metode som involverer store mengder med kobber. Det resulterer i at bedriften pøser ut kobber på dypt vann i Radfjorden. Renseanlegg som kan fange opp kobberet, er ikke montert ved bedriften. Jeg har mistanke om at årsaken til det er at bedriften ikke vil ta den store kostnaden det vil medføre å levere avfallskobberet til mottak for spesialavfall, sier Oddekalv.

— Denne forgiftningen av norske fjorder vil vi ha slutt på. Vi erklærer krig mot dette svineriet, sier Kurt Oddekalv.

Ikke forbudt

Daglig leder Olav Sæbø i Vikingnet AS sier i en kommentar at det ikke er forbudt å operere slik dette og andre bøterier gjør.

— I bransjen jobber vi iherdig med å finne alternative måter å gjøre jobben på. Men det er ennå ikke funnet en tilfredsstillende alternativ måte å renske og impregnere nøtene på, sier Sæbø.

— Men hvordan liker du tanken på at det pøses store mengder kobber ut i fjordsystemet?

— Kobber finnes naturlig i naturen. Men de sterke konsentrasjonene som slippes ut fra garnbøteriene, er nok dessverre forurensende, sier han.

— Tror du at alternativer snart er tilgjengelig?

— Forhåpentlig vil det komme en form for elektrolyse som kan løse forurensningsproblemet. Norge har dessuten forpliktet seg gjennom internasjonale avtaler til å redusere kobberutslippene. Innen år 2005 må vi ha løst dette problemet, sier Olav Sæbø.

KOBBERSØL: Kurt Oddekalv viser frem slam av kobber som flyter fritt på kaien til Vikingnet AS ved Radfjorden.
Foto: Tor Høvik