• Å ta bort eksamen i sidemål er ei klar svekking av nynorsken.

Ein ville aldri ha tatt bort eksamen i matematikk med grunngjevinga at elevane hadde problem med faget, seier Sp-representant Rune Skjælaaen (biletet) frå Hordaland. Han sit i Kirke-, utdannings— og forskningskomiteen på Stortinget.

— Dette er eit steg i retning av å endre norsk språkpolitikk, meiner Skjælaaen.

Samstundes som stortingsmeldinga vil fjerne sidemålseksamen i grunnskulen, blir det også sagt at det skal setjast i verk tiltak for å styrke nynorsk som hovudmål og sidemål, blant anne gjennom eit nasjonalt senter.

— Nynorsk og bokmål er like viktig. Spørsmålet er om hovudmål og sidemål er like viktig, seier statsråd Kristin Clemet.