• Sjøbodene i Bergen er av internasjonal høy verneklasse og må behandles deretter.

Byantikvar Siri Myrvoll kjenner ikke etaten sin igjen i den fremstillingen som utbyggere har gitt Bergens Tidende.

— De verneverdige sjøbodene krever omtanke og aktsomhet fra eierne som påtar seg forvaltningen av verdien på samfunnets vegne. Vi har stor forståelse for problemene de står overfor og hvilke kostnader vernet medfører. Riving og «tilnærmet gjenoppbygging» av de verneverdige og fredete bodene er imidlertid ikke det samme som restaurering. Det er heller ikke det samme som å ivareta bodenes verneverdi, sier Myrvoll.

Byantikvaren mener det har vært holdt mange og konstruktive møter med utbyggere og eiendomsutviklere, også for bodene på Nordnes og i Sandviken.

— Som en hovedregel for håndteringen av disse kulturminnene gjelder at byggets hovedkarakter skal ivaretas og ingen strukturelle endringer gjøres. Det er et krav som settes både fra norsk og internasjonalt kulturminnefaglig hold, ikke fra Byantikvaren!

Siri Myrvoll sier hun velger å overse påstanden om at Byantikvaren skulle mangle byggteknisk kompetanse, og at de ikke ønsker håndverksfirmaer eller fagfolk som eiere av bodene.

-Det faller på sin egen urimelighet. I beste fall er dette feilsitering eller en misforståelse. Alle innenfor kulturminnevernet ønsker kompetente og ansvarsbevisste eiere til noen av byens viktigste kulturminner. Vår lille stab gjør sitt ytterste for å samarbeide med dem om et godt kulturminnevern i Bergen, sier Myrvoll.

Byantikvaren med en stab på fem har ingen egne midler å sette inn for å redde fredete bygg. Det er eierne som må skaffe pengene. I Bergen kommune er det en bevilgning på 400.000 kroner i året som 200 fredete bygg kan søke tilskudd fra.

— Nasjonalt har Norsk Kulturminnefond betydelige midler, noe det virker som om få på Vestlandet er klar over, sier Siri Myvoll som sitter i styret for fondet.

— Kan dere foreta dere noe om eierne lar bygg forfalle.

— Vi har ingen maktmidler ut over å påse at endringer som gjøres er riktige, sier Myrvoll.