— Vi har vært kjent med innholdet i Fylkesmannens rapport en tid, og har igangsatt en rekke tiltak med utgangspunkt i det som Fylkesmannen påpeker, sier fungerende regiondirektør i Bufetat region vest, Jonny Berg.

Ifølge direktøren stanset Bufetat øyeblikkelig inntak av nye ungdommer da de ble klar over avvikene Fylkesmannen påpeker.

— Vi har også gjort en veldig grundig vurdering på om vi skulle stanse eller videreføre driften av institusjonen. Vi konkluderte med at vi må fortsette driften. Ut fra ungdommenes behov mener vi det er bedre at de som er der i dag får avsluttet sin behandling der, i stedet for at de skal måtte flytte, sier Berg.

Inntaksstopp

To av dem fem ungdommene som bodde ved institusjonen har nå flyttet ut, i tråd med planen for behandlingen av dem.

— De får videre oppfølging utenfor institusjonen, sier Berg.

Bufetat vil ikke plassere nye ungdommer ved Bergen ungdomssenter foreløpig.

— Vi jobber med å etablere en mer stabil personalgruppe og få gjennomført bedre opplæring av ansatte. Deretter skal vi tilbake i normal drift. Men per i dag har vi nok med å gi et tilfredsstillende tilbud til de unge som er der. Vi kommer ikke til å ta inn nye ungdommer før institusjonen kvalitetsmessig er i stand til det. Jeg kan ikke tidfeste når det blir, sier Berg.

Han mener tilsettingsstopp i Bufetat region vest kan være en medvirkende årsak til stor gjennomtrekk av ansatte ved institusjonen.

— Tilsettingsstoppen har ført til at en relativt stor del av personalgruppen har vært vikarer eller midlertidig ansatte. Det skaper også ekstra belastning på de faste som har mer erfaring ved institusjonen. Da kan det oppstå tilfeller der folk synes det blir for krevende, sier Berg.

Ansettelsesstoppen er ikke opphevet.

— Men vi har håndtert den veldig lempelig en periode, og gjort mange unntak for å stabilisere driften. De fleste stillingene ved institusjonen er vi i ferd med å ansette faste folk i, sier direktøren.

Ny leder

I tillegg er det gjort endringer i ledergruppen ved institusjonen.

— I fjor gjorde vi en organisatorisk endring i Bufetat, som tappet Bergen ungdomssenter for lederressurser. Det viste seg at det ikke var tilstrekkelig med lederressurser igjen til å klare å følge opp alle deler av virksomheten. Derfor har tilført en ekstra lederstilling, sier Berg.

En ny enhetsleder er kommet inn, mens den gamle enhetslederen har fått nye oppgaver, og skal jobbe med faglig oppfølging av driften ved institusjonen.

— Fylkesmannen beskriver en situasjon som har utviklet seg over tid, og som både beboere og ansatte har varslet om ved flere anledninger. Hvorfor har det ikke skjedd noe tidligere?

— Vi har jobbet med flere av disse forbedringspunktene også før vi ble kjent med Fylkesmannens rapport, men det ga ikke tilstrekkelig effekt. Vi har tatt Fylkesmannens rapport inn over oss, og jobber ut fra det som påpekes der, sier Berg.

- Kan forbedre oss

- Har regionledelsen fulgt godt nok med når det måtte en rapport fra Fylkesmannen til for å få satt i gang dette arbeidet?

— Vi har interne kvalitetssystemer som fanget opp mye av det samme. Regionledelsen hadde en full gjennomgang av institusjonen før rapporten kom, med konkrete tiltak. Men når man leser Fylkesmannens rapport, tror jeg ikke vi skal gå ut og si at vi har fulgt godt nok med i alle bauger og kanter. Vi har et forbedringspotensial, det skal vi forholde oss til, sier Berg.

Ifølge direktøren jobber regionledelsen nå tett med ledelsen av Bergen ungdomssenter.

— Vi har daglig og ukentlig oppfølging av virksomheten, både i forhold til de ungdommene som er der nå, og i forhold til de punktene vi jobber systematisk med for å forbedre driften, sier han.

Bergen ungdomssenter har også tidligere vært i hardt vær. I 2006 ble den ett år gamle institusjonen midlertidig stengt etter at en tredel av de ansatte sluttet etter lange sykmeldinger.

- Hvorfor oppstår det stadig problemer ved denne institusjonen?

— Det å drive en institusjon for ungdommer med til dels veldig utfordrende atferd er krevende. Vi har sett at institusjonen har hatt svingninger tidligere. I perioder får vi det til å gå veldig bra, men i andre perioder sliter vi av ulike årsaker. Dette er en målgruppe som krever mye, og det setter store krav til måten å lede, drive og jobbe på. En viktig medvirkende årsak i denne saken er beslutninger i regionledelsen. Nå har vi satt i verk tiltak, som gjør at vi mener situasjonen er tilfredsstillende for de ungdommene som er der i dag, sier Berg.