Tirsdag startet ankesaken hvor tidligere tingrettsdommer Tor Bertelsen kjemper for å få jobben sin tilbake.

— Det sentrale for oss vil bli å få belyst den situasjonen som har fått utvikle seg i Bergen tingrett over lang tid og at Bertelsen i praksis har hatt veldig vanskelige arbeidsforhold, sa Tor Bertelsens advokat før retten ble satt i Borgarting lagmannsrett tirsdag morgen.

Bertelsen selv syntes ved godt mot før rettsaken startet, men betegner saken som slitsom.

I juli i fjor falt dommen i Oslo tingrett, som fradømte Bertelsen (59) retten til å praktisere som dommer. Da hadde han vært suspendert siden året før.

— Reagerte voldsomt

Bertelsen mener avskjedigelsen av ham er basert på rykter som aldri har blitt bevist.

I hans advokat Arvid Sjødins innledningsforedrag i ankesaken som startet tirsdag, gikk han umiddelbart inn på konflikten som oppsto mellom Bertelsen og sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy i april 2010.

— Han fikk en begjæring om at han skulle avbryte sitt virke som tingrettsdommer. Han reagerte så voldsomt på denne samtalen at han kontaktet domstoladministrasjonen, da han mente dette var en uholdbar måte å opptre på, sier Sjødin.

Slik startet saken som nå går sin andre runde i retten.

- Alvorlig ærekrenkende

Bjørnøy og Bertelsen sitter på hver sin side av de tre lagdommerne mens Sjødin går gjennom det hans klient mener skjedde i møtet mellom de to fire måneder etter Bjørnøy hadde tiltrådt som sorenskriver. Bertelsen noterer flittig i blokken sin, mens Bjørnøy følger nøye med i sakspapirene.

— Det er arbeidsmiljøet og kommunikasjonen det er noe galt med. Han ble sjikanert i forhold til sine rettsavgjørelser og dømmekraft, og beskyldt for å være alvorlig sinnslidende. Det er alvorlig ærekrenkende, sier Sjødin.

1300 sider

Han vil bruke store deler av torsdagen til å gå gjennom det han mener er mest sentralt av de 1300 dokumentsidene i saken.

For retten beskriver han dokumentmengden som ugjennomtrengelig.

Det var Justisdepartementet som i juli 2012 varslet avskjedssaken mot Bertelsen.

- Ved at departementet også forberedte saken for tingretten, er han ikke dømt av sine likemenn, sier Sjødin.

- Ble ikke dømt av sine egne

Som BT har skrevet, mener Sjødin at på tross av at det var en enstemmig tingrett som dømte ham, strider det mot internasjonal rett at den utøvende makt ved Justisdepartementet bidro til forberedelsene til saken.

- Det er en veldig uheldig måte å gjøre det på. Internasjonal rett sier at man kun skal dømmes av sine egne. Forberedelsene til rettssaken er også en del av saksbehandlingen, sa Sjødin, som mener Norge må etablere retningslinjer som er i tråd med dette.

Sjødin viser til at det har skjedd ting som kan tillegges avgjørende vekt siden dommen i tingretten, og viser til en dom fra Den europeiske menneskerettsomstolen fra i fjor.

- Lignende sak i Ukraina

— I dommen som angår Oleksandr Volkov Mot Ukraina av 2013 01 19 legges det til grunn at en dommer som skal avsettes skal avsettes av et kollegialt organ der flertallet er personer innenfor rettsvesenet. Det skal settes et skille mellom den utøvende og lovgivende og den dømmende makt. Derfor stiller EMD krav til at det må være et uavhengig organ som tar beslutningene i saken. Ut fra Det europeiske charter og EMK Art 6 vil det være uriktig om den ut-øvende makt avsetter en dommer, står det i sluttinnlegget.

— Det er ikke unaturlig at denne saken også vil havne i Strasbourg, dersom vi ikke får medhold, sier Sjødin.

- For gamle forhold

I tillegg mener Sjødin at det ikke er anledning til å dra opp gamle forhold for å begrunne avskjedigelsen av Bertelsen.

— Vi vil hevde at nyere dommer i Menneskerettdommstolen i Strasbourg legger klare begrensninger på hvilket tidsrom som er aktuelt å belyse i en avskjedigelsesak som dette.

Regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs vil i løpet av de åtte dagene som er satt av til saken hevde at dommen fra tingretten er riktig.