— Varetektssituasjonen er alvorlig, det er riktig. Men jeg blir skuffet når våre egne går ut med kritikk på denne måten samtidig som de har såpass dårlig fundament for det de sier. De fremstiller det som vi ikke er klar over situasjonen, og som om vi ikke har gjort noe, sier justisminister Knut Storberget.

Personene han er skuffet over, er påtaleleder Gunnar Fløystad i Hordaland politidistrikt og førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen i Hordaland. De har de siste dagene kommet med krass kritikk mot regjeringen for den akutte mangelen på varetektsplasser i fengslene på Vestlandet.

— Jeg aksepterer ikke at våre egne ikke har fått med seg at vi har økt fengselskapasiteten med 25 prosent, og at vi også har økt kapasiteten betydelig i Hordaland de siste årene med åpning av Bjørgvin fengsel og Lyderhorn overgangsbolig, sier Storberget.

Åpner fotlenkesoning Han peker i tillegg på at det i dag blir innført soning med elektronisk kontroll, såkalt fotlenkesoning, i Hordaland. 30 plasser er tilgjengelige fra i dag.

Storberget mener politiet og påtalemyndigheten selv må ta ansvar for å frigjøre kapasitet i fengslene, blant annet ved å bruke elektronisk kontroll og andre typer alternativ soning i stedet for lukket fengsel.

— I tillegg ser vi at folk blir sittende altfor lenge i varetekt. Det må påtalelederen ta ansvar for med å effektivisere politiets arbeid. Vi kan ikke bare bygge og bygge fengsler og la folk bli sittende stadig lenger i varetekt, sier justisministeren.

Kontakter Riksadvokaten Han trekker også frem soningsoverføring som et virkemiddel påtalemyndigheten burde benytte oftere.

— Vi kommer til å be om rapporter på hvor mange domfelte man har klart å få overført til utlandet. Vi har avtale med Romania, og får snart avtale med Litauen. Dersom statsadvokat og påtaleleder tok tak i dette, ville det gi stor effekt, sier Storberget, og legger til:

— Det må ikke være slik at man bare setter seg inne på kontoret sitt og kjefter på justisministeren, når man selv kan gjøre mye for å bedre situasjonen.

Han vil nå kontakte Riksadvokaten med en presisering av disse kravene.

- Ansvarsfraskrivelse

Påtaleleder Gunnar Fløystad synes kritikken fra justisministeren er en avsporing.

— Dette er en ansvarsfraskrivelse som Storberget burde vite bedre enn å komme med. Problemet er mangel på lukkede fengselsplasser, sier Fløystad.

Han har liten tro på at tiltakene Storberget nevner vil løse de akutte varetektsproblemene.

— Soningsoverføring har for eksempel vist seg å være en prosess som tar så lang tid at det så langt har hatt liten innvirkning på situasjonen, sier Fløystad, og legger til:

-Hvis han virkelig ikke forstår at det er helt andre ting som må til, så er det ganske alvorlig.

- Lite å hente

Førstestatsdvokat Eirik Stolt-Nielsen registrerer at statsråden er uenig i hans påstand om at flere fengselsplasser er eneste botemiddel på situasjonen.

Han har i likhet med Fløystad liten tro på at tiltakene Storberget trekker frem vil hjelpe stort.

— Når det gjelder varetektstid, er det statsadvokatens ansvar å undersøke og overvåke effektiviteten i politiets etterforskning, spesielt med henblikk på varetektsinnsatte. Så langt har ikke våre undersøkelser vist at det er spesielt mye å hente der. Vi vil gjøre en ny gjennomgang i år, og hvis dette har endret seg, vil vi påpeke det, sier Stolt-Nielsen.

Han mener mer bruk av alternative soningsformer ikke vil frigjøre nok lukkede fengselsplasser.

— Det som først og fremst tar kapasitet i fengslene, foruten varetekt , er de lengre dommene for forbrytelser som ikke gir mulighet for å bruke alternative soningsformer. Skjerpelsen av straffenivået på alvorlig volds- og sedelighetskriminalitet samt organisert kriminalitet er i samsvar med Stortingets vilje. Det må alle respektere og legge til rette for, sier Stolt-Nielsen.

- Bommer

Førstestatsadvokaten håper at soningsoverføring til utlandet kan frigjøre plasser, men mener Storberget bommer når han legger ansvaret for dette på statsadvokatene.

— Vår oppgave der er å raskt gi beskjed om vi godtar dommen, og beordre fullbyrding. Da tar andre etater over. Det er ikke noe forsøk på ansvarsfraskrivelse fra min side, men jeg kan ikke helt se hvordan vi skal kunne påvirke dette i særlig stor grad. Hvis statsråden kan bevirke at vi får større effektivitet i prosessen med soningsoverføring, er det veldig bra. Vil han at påtalemyndigheten skal ha en mer aktiv rolle i denne sammenheng, må det nok lov- og regelendringer til, sier Stolt-Nielsen.

Hva mener du om varetektssituasjonen? Si din mening her.