Alt som minner om overgrepssituasjonen kan utløse panikkanfall, svetteutbrudd og uforklarlige reaksjoner i flere tiår etterpå.

Dette sier professor i allmennmedisin, Anna Luise Kirkengen, som har forsket på langtidsvirkningen av seksuelle overgrep.

— Overgrep sitter i kroppen i mange, mange år. Alle, uansett hvor lite sårbar man er, tar skade av slike grove krenkelser, sier Kirkengen.

Ifølge Kirkengen har overgrep en dyptvirkende innflytelse på den personlige helsen, både psykisk og somatisk. Forskning viser at overgrepsofre har høyere risiko for magesår, hjerte- og karsykdommer og psykiske lidelser.

Overgrep har også sterk sammenheng med depresjoner, relasjonsproblemer, selvskading og selvmordsforsøk.

Prest og familieterapeut Reimunn Førsvoll har jobbet med overgrepsofre i nær 20 år. Han har utført en undersøkelse som viste at en rekke fysiske lidelser var langt hyppigere hos overgrepsofre enn andre. For eksempel var ryggplager nær dobbelt så vanlig hos overgrepsofrene.

Mens 9,7 prosent av dem som ikke hadde vært utsatt for overgrep svarte at de hadde hatt psykiske plager eller lidelser, var andelen blant overgrepsofrene 63,9 prosent.

— Det er nok en veldig stor andel av ofrene som blir arbeidsuføre eller sykmeldte i perioder, sier Førsvoll.

Kirkengen påpeker også at overgrepene kan virke inn på jobb og utdanning.

— Krenkelsen virker forstyrrende på alle nivåer og berører hele mennesket over veldig lang tid, sier Kirkengen.