Det er ingen vits i å anmelde saker til politiet, mener Oslo likningskontor. Sakene blir som regel bare henlagt.

Hordaland politidistrikt vil se på alle sakene forsikringsbransjen har anmeldt på nytt, etter gårsdagens oppslag i BT.

— Det tas altfor få for lovbrudd i skattesaker. Vi anmelder bare 15 prosent, fordi politiet ikke har kapasitet. Og når vi først anmelder, ser vi ofte at sakene ikke blir fulgt opp, sier direktør Jan-Egil Kristiansen ved Oslo likningskontor.

Han mener for mange av sakene de sender til politiet blir henlagt, blir veldig gamle eller avgrenset til en liten del av lovbruddet slik at det ender med relativt mild straff.

— Hvorfor er det slik?

— Politiet i Oslo har altfor små ressurser til å ta hånd om slike saker, sier Kristiansen.

Før sakene blir levert fra likningskontoret, er de grundig gjennomgått av både revisorer og jurister. Kristiansen sier også de stiller sine egne saksbehandlere og revisorer til disposisjon for politiet.

Han mener situasjonen er verst i Oslo, men sier at det er også er problemer i andre politidistrikt.

- Fritt frem for lovbrytere

For å unngå at svært mange av sakene blir henlagt, lar likningskontoret være å anmelde mesteparten av dem de mener er lovbrytere. Isteden blir de ilagt straffeskatt.

— Det er viktig for oss at saker havner for retten og blir kjent, både allmennpreventivt og på grunn av den belastningen det gir for de dømte at slike saker blir kjent, sier Kristiansen.

— Hva skjer med saker som blir henlagt?

— Vi kan fortsatt ilegge straffeskatt. Men siden straff skal komme så tidlig som mulig, fører en henleggelse ofte til at straffeskatten blir langt lavere eller at det ikke blir noen straff i det hele tatt. Det er nettopp derfor vi anmelder så få.

I fjor anmeldte kontoret 12 saker.

- Komplisert lovverk

Magne Fladby, som leder spesialenheten for innkreving og kontroll i NAV (tidligere Trygdeetaten og Aetat), sier at mellom 30 og 40 prosent av deres saker blir henlagt i første omgang. Men etter at etaten har gått gjennom arbeidet til politiet og påklagd mange av avgjørelsene, blir andelen henlagte saker langt lavere.

— Folketrygdloven er komplisert, også for politiet. Vi ser at i de politidistriktene hvor vi har en tett og god dialog med politiet, får vi i større grad gjennomslag for våre saker, sier Fladby, og legger til at de ser gode resultater i distriktene som har etablert egne økonomiavsnitt.

Han sier også at han tror en av årsakene til etatens gjennomslag hos politiet, er at misbruk med offentlige midler slås hardt ned på i rettsvesenet.

Overrasket over straff

I går skrev Bergens Tidende om forsikringsbransjen som mente politiet gjorde for dårlig arbeid med bedragerisaker. Halvparten av sakene ble henlagt.

Forsikringsbransjen er ikke like flink til å påklage henleggelser. Av 585 bedragerianmeldelser fra 2001 til 2004 ble 268 henlagt. Bare 51 av disse ble påklaget.

— Hvorfor så få?

— Godt spørsmål. Jeg tror dette skyldes at selskapene bruker mye ressurser på utredning, men når godt dokumenterte saker likevel blir henlagt, så gir de opp. Men vi skal bli flinkere til å påklage henleggelser både til politiet, statsadvokat og Riksadvokaten, sier Preben Røe, informasjonsdirektør i Finansnæringens Hovedorganisasjon.

Også advokater er misfornøyd med politiets arbeid i økonomisaker. Advokat Karen Margrethe Rime er medlem i Konkursrådet og sier mange av sakene hun sender til politiet blir henlagt.

— Så stor andel blir henlagt at jeg blir overrasket hver gang det ender i forelegg eller en annen straffereaksjon, sier hun.

Rime mener Oslo er verst, men legger til at en rekke andre distrikter i Norge har de samme problemene.

— Selv enkle saker som er lett å etterforske og lett å ta ut tiltale, blir henlagt. Slik har det vært i mange år, sier hun.

FAKSIMILE: Bergens Tidendes oppslag i går, torsdag 17. august.
ANMELDER BARE LITT: Jeg er redd for at dem som begår de verste lovbruddene føler det er rett frem, sier direktør Jan-Egil Kristiansen ved Oslo likningskontor. Kontoret anmelder bare 15 prosent av sakene de mener burde vært anmeldt.ARKIVFOTO: AFTENPOSTEN
Olsen, Olav