Det går fram av en analyse arbeidslivsforsker Solveig Ose og hennes medarbeidere ved SINTEF Teknologi og samfunn har utarbeidet. Ose har basert seg på statistikk fra Statistisk Sentralbyrå og NHO og har ført tallene fram til og med andre kvartal i år.

– Det er klart at kvinner har et litt høyere sykefravær enn menn, og de siste fem årene ser vi en tendens til at forskjellen øker litt, men det er langt fra så dramatisk som Jon Petter Nossen og Ola Thune hevder, sier Solveig Ose til NTB.

Tallene fra SSB og NHO viser at det legemeldte sykefraværet i 1989 var på om lag 7,9 prosent hos kvinner og 4,9 prosent hos menn. I 2008 var tilsvarende tall 7,8 prosent hos kvinner og 4,9 prosent hos menn.

Beregningsmåte

Nossen og Thune har utarbeidet en analyse for fraværsutviklingen i Norge over de siste 20 årene basert på Navs tallmateriale. Den viser at sykefraværet ut over arbeidsgiverperioden har økt fra 9,6 til 11,7 dager. Økningen har vært særlig stor blant kvinner fra 11,1 til 15,2 dager, det vil si en økning på 37 prosent. For menn var økningen på 4 prosent i samme tidsrom, ifølge denne undersøkelsen

– Problemet med Nav-statistikken som Nossen og Thune bruker, er at de overestimerer utviklingen for kvinner og underestimerer utviklingen for menn slik at gapet blir større enn det egentlig er. De tar for lite hensyn til utviklingen i deltidsarbeidet, sier Ose.

Derfor blir beregningsmåten feil i undersøkelsen som er bygd på Nav-tallene, mener Ose.

De to Nav-forskerne har brukt sykepengedager ut over arbeidsgiverperioden som grunnlag for sine beregninger uten å korrigere for verken stillingsandel eller gradert sykefravær slik NHO og SSB gjør, sier hun.

Gradert sykmelding

Bruken av deltidssykefravær har økt sterkt fra om lag 14 prosent i 1989 til godt over 30 prosent i 2008. Og bruken av deltidssykmelding er vesentlig høyere hos kvinner enn hos menn.

– Ose og medarbeidere har brukt legemeldte fraværsdager i prosent av mulige arbeidsdager, noe som gir et riktigere bilde av fraværet, sier overlege Arne Lie i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Han mener at Oses statistikk gir bedre oversikt over fraværsutviklingen.

– Derfor mener vi det er på sin plass å si ifra, slik at debatten ikke blir ført på feilaktig grunnlag. At kvinner har et noe høyere fravær enn menn, er gammelt nytt, framhever Lie.

Han påpeker at sykefraværet var like høyt på 1970— og 80-tallet som det er i dag. Menns sykefravær er dessuten mer avhengig av konjunkturutviklingen i samfunnet enn kvinners fravær er.