Hrafnkell Thordarson er seksjonsoverlege ved Endokrinologisk seksjon på Haukeland Universitetssjukehus. Han opplyser at han ikkje kjenner den direkte årsaka til at søknaden om behandling for Hallvard Rykkje i Sverige vart trekt tilbake.

— Men det kan vere fordi Haukeland har vurdert det slik at denne behandlinga er på eit forsøksstadium på Sahlgrenska, og derfor ikkje fell innanfor regelverket for inngrep som kan utførast i utlandet, seier Tordarson.

- Deretter vart det bestemt at Rykkje skal få prøve ein mellombels gastrisk pacemaker på Haukeland?

— Ja, det blir jobba for å få til det.

- Men søknaden om operasjon i Sverige vart jo sendt fordi Haukeland ikkje hadde eit slikt tilbod?

— Dei som søkte, var kanskje ikkje heilt sikre på korleis dette skulle vurderast. Du må sjå det slik.

- Har Helse Bergen eit slikt tilbod i dag?

— Det er ikkje etablert, men det blir jobba med å tilby Rykkje eit slikt opplegg. Det er ikkje eit spesielt komplisert inngrep.

- I eit brev datert 9. januar står det at Helse Bergen jobbar med ein forskingsprotokoll for temporær gastrisk pacemaker. Betyr det at Helse Bergen skal i gang med eit forskingsprosjekt?

— Ja, slik må ein forstå det, men det kan vere nødvendig å kontakte Etisk komite.

- I brevet står det også at overlegen som jobbar med protokollen, har forskingspermisjon i fire månader. Betyr det at det tidlegast kjem ei avgjerd i april?

— Det kan eg ikkje seie noko om, men eg vil ikkje tru det.

- Både Rykkje og foreldra er svært frustrerte over at han enno ikkje har fått prøve pacemaker. Kva er din kommentar til det?

— Vi er veldig klar over sjukdommen til Rykkje og situasjonen han er i. Det er ikkje vanskeleg å forstå frustrasjonen, men det finst ingen opplagt behandling for problemet han har. Vi er ikkje sikre på den underliggjande årsaka.

- Mellombels pacemaker er den einaste behandlinga som har vore aktuell, og inngrepet på Sahlgrenska kostar inntil 70.000 kroner. Kvifor kan han ikkje få operasjon i Sverige?

— Du spør ikkje rett person.

- Kva meiner du?

— Mange avdelingar har jobba med dette. Så har det stoppa opp. Det er ikkje opplagt kva type behandling han bør få.

- Kjem han til å få prøve pacemaker på Haukeland?

— Ja, vi jobbar for at han skal få prøve.

- Kan du antyde når?

— Det er vanskeleg for meg. Dette har tatt lenger tid og vore meir komplisert enn vi rekna med. Mange aktørar på sjukehuset har vore med i avgjerdsprosessen.

- Faren meiner at Hallvard Rykkje er blitt offer for budsjettkniven i Helse Bergen. Kva er din kommentar til det?

— Vi må alltid sjå kva vi har av ressursar, men eg trur ikkje at det er eit hovudelement i denne saka.