• Jeg er ikke overrasket over at yrkesfiskerne tar store fangster villaks i Austevoll.

Fiskeforvalter Atle Kambestad ved miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Hordaland sier dette i en kommentar til det gode laksefisket i Austevoll.— Det var ventet at det både i fjor og i år ville komme gode årsklasser villaks tilbake til de elvene som har klart seg bra. Men det betyr ikke at elvene i indre strøk er sikret godt innsig av laks. Dessuten er forholdene i Austevoll spesielle. Fiskeplassene ligger så langt ut mot havet at der fanges laks på vei til andre fylker. Det er ikke gitt at laksen de fanger der ute er på vei inn til fjordene i Hordaland eller Sogn og Fjordane, sier Kambestad.- De gode fangstene i Austevoll endrer altså ikke på den generell situasjonen for villaksen i de to fylkene. For høy innblanding av oppdrettslaks og høy konsentrasjon av lakselus gjør at situasjonen for villaksen er kritisk i noen elver. Særlig gjelder det elvene som renner ut innerst i de store fjordene i Hordaland og Sogn og Fjordane. I elvene i ytre strøk er det bra med laks. Det gjelder for eksempel i Oselven, Etneelven og noen elver i Sunnfjord, sier Kambestad.- For øvrig har vi erfart at det er lett å ta feil av villaks og oppdrettslaks. Når yrkesfiskerne har hevdet at de har fanget villaks, viser skjellprøver at det er en langt større andel oppdrettslaks i fangstene enn det fiskerne tror, sier Atle Kambestad.