• Det er ikke automatikk i at en advokat som blir tiltalt for vold eller trusler fratas bevillingen, sier daglig leder Hege Bjølseth i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Bjølseth understreker at hun ikke kjenner til saken BT omtaler, men uttaler seg på generelt grunnlag.

— En advokat kan bli suspendert i påvente av en domfellelse, men det skal svært mye til for at det skjer, sier Bjølseth.

— Er en tiltale om trusler og mishandling grunnlag nok for suspensjon?

— Ingen er skyldig før det foreligger en rettskraftig dom. Derfor skal det svært mye til for at noen fratas bevillingen før den tid, svarer Bjølseth.

Hun forteller at når en advokat siktes eller tiltales i en straffesak, så er påtalemyndigheten pålagt å varsle rådet.

— Det blir da igangsatt saksbehandling. Resultatet blir lagt frem for styret i tilsynsrådet. De sender videre en innstilling til Advokatbevillingsnemnden, som er det organet som tar den endelige avgjørelsen - som regel først etter at det foreligger dom i første rettsinstans.

Dersom en advokat fradømmes bevillingen kan han ikke praktisere som advokat på noen som helst måte. Det er heller ikke slik at det settes noen tidsbegrensning.

— Er man først fratatt bevillingen, må man søke for å få den tilbake. Du kan si det slik at tiden jobber for alle. Bevillingen får advokaten tilbake når nemnden finner at vedkommende er skikket til å inneha den, sier Bjølseth.

Saken mot den profilerte bergensadvokaten vil trolig bli behandlet i løpet av våren. Før den tid er det ingenting som hinder ham i å møte i retten som forsvarer.

Bjølseth forteller at det er svært sjelden at advokater mister bevillingen. Hun kan ikke huske en så alvorlig tiltalte som den BT i dag omtaler.