• Jeg vil nesten gå så langt som å kalle dette forsøk på manipulasjon av de folkevalgte, sier Harald Schjelderup (Ap) om det nye tidsnotatet fra kommunen.

Notatet tar for seg Bybanens tidsbruk fra Åsane til sentrum. Tunneltraseene har mye kortere kjøretid, mens kommunens fagfolk ønsker å bruke begrepet «reisetid».

Dette inkluderer tiden passasjerene bruker til og fra stoppestedene til et sentralt punkt i sentrum. Byråkratene valgte seg Sjømannsmonumentet som det konkrete punktet.

Schjelderup reagerer på en rekke momenter i saken:

  • Hvorfor bruker fagetaten Sjømannsmonumentet som sentralt punkt? Er det der bergenserne skal?
  • Hvorfor problematiserer ikke fagetaten at Bybanen må kjøre sakte over Bryggen på grunn av sikkerheten?
  • Hvorfor kommer det ikke ny informasjon om traseene? Ap-toppen mener hensikten er å fremstille Bryggen som det eneste reelle alternativet.

— Det er bare å vente seg nye utspill der byrådet og fagetater i Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune skal vri og vende på sin egen utredning til 20 millioner kroner. Den utredningen forteller oss nemlig at tunnelalternativet er raskere, har sentrale stopp i sentrum og attpåtil gjør at vi unngår bybanen på støpt forhøyning foran Bryggen.

Feil utgangspunkt

Han mener de nye notatene, som BT presenterte tirsdag formiddag og tirsdag ettermiddag, ikke forteller noe nytt om reisetiden.

— De setter bare sammen noen nye trasékombinasjoner for å fremstille bybanetrasé over Bryggen som mer fordelaktig.

Schjelderup skjønner at fagetaten tar utgangspunkt i «reisetid» til og fra sentrum, og ikke den relle kjøretiden mellom stoppene, siden noen av traseene har underjordiske stopp.

— Men hvorfor bruker de Sjømannsmonumentet som utgangspunkt? Det er ingen som jobber eller går på skole i Sjømannsmonumentet. Sentrumsskolene og de fremtidige arbeidsplassene ligger nemlig i sentrum sør og videre mot Kronstad, Mindemyren og Haukeland sykehus.

Han viser til at fagfolkene selv beskriver arbeidsreiser fra Åsane til dette området som hovedutfordringen. Og herfra vil tunnelalternativene innebære raskere reisetid til Åsane.

Føyer seg inn i mønster

— Men dette tas selvsagt ikke opp i notatet. Vi finner heller ikke en problematisering av kravet om at bybanen av sikkerhetssyn må redusere farten ytterligere gjennom sentrum. Riksantikvaren krever nemlig redusert fart for å unngå at bybanen må gjerdes inn av sikkerhetshensyn.

— Og når fagetaten i det nye oppsummerende notatet skriver at driftskostnadene ved tunnel er høyere, hvorfor unnlater de å skrive at batteridrift forbi Bryggen vil høyne driftskostnadene for Bybanen med 25-40 prosent?

Gruppelederen for Ap etterlyser deres alternativ i tidsnotatet. Dette sier han vil ta 17 minutter og fem sekunder fra Bystasjonen til kollektivterminalen i Åsane.

Han mener dette føyer seg inn i et mønster hvor fagfolkene konsekvent fremstiller de positive sidene ved dagløsningen, og nedvurderer tunnelløsningen.

— Jeg registrerer at byrådet nå skyver sin egen administrasjon foran seg. Hva mener byrådslederen om de nye notatene? Når kommer byrådet med sin vurdering og anbefaling?

Kunne gjort andre valg

Plansjef i Bergen kommune, Mette Svanes, sier de kunne valgt andre steder å ta utgangspunkt i reisetiden fra.

- Hvorfor tar dere utgangspunkt i Sjømannsmonumentet?

— Vi eksemplifiserer forskjeller i reisetid og kjøretid. Dette er bare ett eksempel. Vi plukket ut det mest sentrale punktet i sentrum og Åsane. Vi kunne jobbet med andre, men det er dette vi har gjort.

Hun tror reisende til og fra Bergen sentrum fordeler seg over hele sentrum, og ikke bare Sjømannsmonumentet eller Bystasjonen.

— Men vi satte tommelen her. Det er fullt mulig å regne på andre eksempler og andre forskjeller i reisetid.

I utredningen forutsetter fagfolkene at det tar to minutter å gå til Torget fra Sjømannsmonumentet, og seks minutter til Kaigaten.

— Vi har ikke beregnet ventetid på banen eller ventetid ved røde lys på fotgjengerfelt. Vi har heller ikke beregnet forsinkelser med barnevogn, men kun regnet på kjøretiden til bybanen, samt gangtid.

Ber politikerne roe ned

Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) sier han er vant med forskjellige beskyldninger, men maner politikerne til å roe ned kritikken.

— Her er det åpenbart at at noen ikke liker de faglige svarene som kommer.

Rygg sier han opplever Ap som langt mer konstruktive i møtene de har, enn i avisenes spalter.

— Jeg er opptatt av å legge frem all faglig informasjon vi har i denne saken, og jeg kan ikke forstå at man er skeptisk til denne informasjonen.

- Hvorfor tas det utgangpunkt i Sjømannsmonumentet?

— Det vil alltid være vanskelig å finne et sentralt punkt. Når debatten går på slike detaljer, så er man åpenbart ivrige etter å finne noe.

Han sier de vil legge frem saken sin når utredningen fra fylket, som tar for seg de økonomiske konsekvensene av traseene, er kommet.

- Bør lytte til flertallet

Sondre Båtstrand, bystyremedlem for Miljøpartiet De Grønne, mener den nye rapporten ikke endrer at tunnelalternativetbåde er raskere og sparer Bryggen for inngrep.

— Rapporten lider derimot underdet merkelige valget å ta utgangspunkt i Sjøfartsmonumentet og at behovet forekstra sakte kjøring over Bryggen ikke er tatt med. Kostnader ved batteridriftfor å unngå skjemmende master og ledninger er heller ikke tatt hensyn til, sier Båtstrand.

Han legger til at det heller ikke er slik at alle skal ta Bybanen tilsentrum, og at det er verdt å ta hensyn til redusert reisetid for dem som skalreise gjennom sentrum på vei til eller fra jobb og skole.

— Det er et solekart flertall i bystyret for å spareBryggen. Det burde bli tatt på alvor, sier Båtstrand.