— Slike saker er taushetsbelagt. Derfor kan jeg ikke kommentere den, sier overformynder Marie Skutlaberg i KO.

BT har imidlertid fått tilgang til brev og diverse e-post. Følgende fremgår av et brev fra Fylkesmannen i Hordaland til Lars M. Haugen fra 17. desember:

n Ifølge forskriftene kan man plassere umyndiges penger i livrente hvis det er til gagn for dem.

n Både overformynder og verge må være enige om det.

n Livrente-avtalen kan brytes når som helst, og anses derfor ikke som ureglementert bundet. At det påløper straffegebyr medfører ikke noe brudd på forskrift.

n I dette tilfellet mente to overformyndere at dette var til gagn for barna. Dessuten signerte Marit Hauge, barnas mor og verge, livrente-papirene.

Fylkesmannen konkluderer med at det ikke er grunnlag for å kritisere Kvam Overformynderi.

Fylkesmannen vurderer ikke poenget at Kvam Overformynderi betraktet Lars M. Haugen som verge da avtalen ble inngått i 2002, men likevel ikke kontaktet ham. Fylkesmannen går heller ikke inn på vurdering av avkastning og gebyrkostnader på pengemarkedsfond kontra sparing i bank.

Også Kvam Overformynderi konkluderer med at de ikke har gjort noe galt, og derfor ikke er erstatningspliktig. At overformynderiet likevel tilbød 12.000 kroner i erstatning til hvert barn, begrunnes med at KO ikke ville de skulle lide noe tap.