— Jeg vurderer det slik at det ikke er akutt behov for å gjennomføre tiltak for å hindre hjortepåkjørslene. Per i dag har vi ingen planer for slike tiltak som etterlyses, sier seksjonsleder Arild Hegrenæs ved Statens vegvesen.

— Det foreligger en godkjent reguleringsplan for bygging av gang- og sykkelvei fra Birkelandskrysset og helt frem til flyplassen. Men det er ikke laget planer for et slikt prosjekt. Tiltak mot hjortepåkjørsler kan bli aktuelt å innarbeide i gang- og sykkelveiplanene. Når dette kan iverksettes, er det ikke tatt beslutninger om, sier Hegrenæs.

— Er det ikke mulig å få satt i verk enkle tiltak i samarbeid mellom veivesenet, kommunen og grunneierne?

— Helt enkle tiltak er det selvsagt mulig å få til på kort sikt. I så fall må vi få en søknad fra viltforvaltningen i Bergen kommune. Kommer en slik henvendelse, må vi selvsagt vurdere den. Men et omfattende arbeid kan det i så fall ikke bli snakk om, sier Hegrenæs.

— Må det skje en alvorlig personskade etter kollisjon mellom bil og hjort før veivesenet tar affære?

— Dette er argumenter vi møter alle steder der man vil ha satt i verk tiltak. Jeg vurderer det slik at vi ikke er nødt til å prioritere tiltak for å hindre viltpåkjørsler på Flyplassveien, sier Hegrenæs.