• Tingrettsdommerne i Bergen gjør oftere bruk av varetektsfengslinger enn deres kollegaer i andre norske byer.

Jorunn Foss, leder i Norsk Fengsels— og Friomsorgsforbund (NFF) region vest, sier at det kan se ut som at tingrettsdommerne i Bergen tyr atskillig oftere til bruk av varetektsfengslinger enn det dommerne i andre norske byer gjør.

Sorenskriver Martin Tenold i Bergen tingrett sier at han ikke tror at det er belegg for en slik påstand.

— Jeg har gjentatte ganger hørt påstander om at det skjer hyppigere varetektsfengslinger i Bergen enn i andre norske byer. Men jeg har ennå ikke sett noe materiale som underbygger disse påstandene, sier han.

Tenold sier at mange av kjennelsene fra tingretten i Bergen om varetektsfengsling blir påkjært til lagmannsretten. Dermed vil lagmannsrettens praksis på dette feltet ha stor betydning. Lagmannsretten endrer ikke på mange av fengselskjennelsene i Bergen, sier Tunold.

— Jeg vet at i Oslo er tingrettsdommerne mer restriktive til å varetektsfengsle på grunn av gjentakelsesfare. Det vil innebære at en del flere kriminelle i Oslo vil gå fri til å begå nye kriminelle handlinger, mens de andre steder i landet i større grad vil bli varetektsfengslet, sier Tenold.

Jorunn Foss sier at NFF vil foreslå at det blir bygget et eget fengsel i Bergen kun for varetektsfanger.

Bergen fengsel har som det eneste fengsel i landet en eget avtale om at et visst antall fengselsceller skal være til disposisjon for politiet til varetektsfengslinger. Dette gjelder 85 av de 195 plassene - 42 prosent av kapasiteten.

— I Bergen fengsel er altfor mange celler belagt for varetektsfengslinger. Det skaper problemer for innholdet i soningen for dem som skal sone dommer. Hele tiden må vi flytte på innsatte til andre fengsler og det skaper problemer for arbeid, utdanning og hele progresjonen i soningen. 85 plasser tilsvarer i seg selv et ganske stort fengsel, sier NFF-lederen.

Jorunn Foss sier at ideelt sett burde kun 90 prosent av kapasiteten i fengselet være belagt. I Bergen fengsel er over 98 prosent av kapasiteten fylt opp.

— Fredag måtte vi dublere tre av cellene. Da bor det to innsatte på hver av disse cellene. Da sitter de på cellene uten oppsyn. Veldig mye kan skje, som for eksempel rus og seksuelt misbruk. Innsatte som har bodd i dublerte celler har fortalt om slike ting etter løslatelsen. Men sakene blir ofte henlagt av politiet fordi det kun står påstand mot påstand, sier Jorunn Foss.