Fra nestehøst ønsker byrådet å innføre karakterer for syvendeklassinger i Bergen.

— Vi ønsker ågjøre et forsøk med å gi karakterer til syvendeklassinger. Forsøket vil vare iett år. Så vil vi se på resultatet før vi gjør et videre valg, sa skolebryåd HaraldVictor Hove (H) til Bergens Tidende fredag.

- Velgerne bør få si sitt

Selv ombyrådet har flertall, ber både Arbeiderpartiet og Venstre om at forsøketavblåses, eller i det minste utsettes.

-IBergen er dette ikke diskutert, det står ikke i byrådsplattformen og velgernehar ikke fått sagt sitt. Vi mener Høyre bør besinne seg og vente til etterneste kommunevalg. Karakterer i barneskolen kan bli et viktig veivalg forBergensskolen. Det er et valg jeg mener velgerne må være med på, sier ErlendHorn, gruppeleder for Venstre i bystyret.

Hanmener innføring av karakterer må forankres bedre.

-Karakterer i barneskolen var en vesentlig del av debatten istortingsvalgkampen. Velgerne satte sammen et Storting med overveldendeflertall mot karakterer, sier Horn.

— Bør overlates til lærerne

Venstreer imot allmenn innføring av karakterer i barneskolen.

— Vårt standpunkt er at dette må være opp til den enkelte lærer. Om huneller han vil bruke karakterer i sin pedagogikk er det greit, men vi frykter atbyrådet vil tre dette ned over hodene til både lærere og elever. Det kan viikke støtte, sier Horn.

Arbeiderpartieter helt imot karakterer i grunnskolen.

— Vi i Arbeiderpartiet iBergen støtter oss til forskriftene i opplæringsloven som sier at det ikke eranledning til å gi vurdering med karakterer i grunnskolen til og med 7. klasse,sier Stig Hammersland, som er utdanningspolitisk talsmann for Arbeiderpartietsbystyregruppe.

Hanviser til norsk og internasjonal forskning.

— Når elever blirmotivert av å mestre oppgaver, så presterer de bedre på skolen. Men motivasjonbasert på å prestere bedre enn medelever gir ikke noe positiv effekt påskoleprestasjoner. Å gi karakterer på laveste klassetrinn gjør eleveneoppmerksomme på prestasjon fremfor mestringsglede. Det er ingen forskning somtyder på at dette er bra, sier Hammersland.

Kunnskapsministeren positiv

Han understrekerogså at karakterer i barneskolen ikke fikk støtte i Stortinget i 2011.

— Elever, lærere ogforskere mener at karakterer i barneskolen kan være demotiverende. Også OECDmener dette. Vi mener Høyre her er på kollisjonskurs med de involverte her,elevene og lærerne, sier Hammersland.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) understrekeroverfor Bergens Tidende at karakterer på barnetrinnet ikke er en del avregjeringsplattformen, og ikke vil bli innført. Han åpner likevel forforsøksordninger.

Han er i utgangspunktet positiv til at Bergen vil ha enforsøksordning med karakterer i 7. klasse.

— Jeg er generelt positiv til forsøk, og ikke baretil forsøk som passe med hva jeg selv mener. Men, det må være reelle forsøk,der effekten av forsøkene kan studeres og måles, sier Røe Isaksen.