Trafikken i Hordaland og Nordland tok begge 21 menneskeliv i 2010, og ble med det de hardest rammede fylkene i fjoråret.

Det er det nest verste året på 2000-tallet for Hordaland sin del. Bare 2008 var verre.

— Antallet varierer veldig. Det verste året omkom 47 personer i fylket, sier Tor S. Høyland i Statens vegvesen.

Går ned over tid

Året var 1988, da 12 barn og fire voksne omkom i Måbødalen. I 2005, til sammenligning, døde 10 stykker. Likevel er tendensen, tiår for tiår, at antallet drepte går ned.

— Men vi har et veinett som er sterkt belastet sammenlignet med den standarden bilistene forventer, sier Høyland.

Han er en av dem som holder tall på trafikkulykkene, og mener at noe av forklaringen ligger i Hordalands gjennomsnittlighet.

— Hordaland er et Mini-Norge. Du har en by med storbyproblematikk, mye landevei og mye veinett med relativt lav standard, sier Høyland.

Smale, svingete veier

Arne Aase i Trygg Trafikk Hordaland, ser flere mulige årsaker til at fylket topper listen.

— Vi har mange smale, svingete veier med dårlig dekke. Det gjør det vanskeligere for en bilfører å vurdere situasjoner. Avstandene er lange, og mange skal nå en ferge, sier Aase.

Ifølge en oversikt fra Statens vegvesen var etterslepet på veivedlikehold i Hordaland i 2009 rundt 3,8 milliarder kroner. Tallene er oppjustert fra de opprinnelige analysene i 2003 og 2004.

— Veiene i fylket er for smale, svingete, mangler skuldre og er så nedslitte at det utgjør en stor trafikkfare. Det store etterslepet er årsaken til at Hordaland topper ulykkesstatistikken, mener distriktssjef Birthe Minken i Norges Lastebileierforbund i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Ønsker vinterdekkpåbud

Forbundet ønsker at veinettet skal gå utenom tettsteder, og tror dette vil medvirke til færre trafikkuhell. Blant annet vil det bety færre fotgjengere i risikosonen.

I tillegg håper lastebileierne på en lovendring.

— Det bør bli lovpålagt for tyngre kjøretøy å bruke vinterdekk i vintersesongen, sier Minken.

Hun mener et slikt påbud vil redusere ulykker med tunge kjøretøy som kjører av veien.