ATLE ANDERSSON

Deltidsbonde og hesteeier Arild Nydegger Øvre-Eide i Jordal i Åsane trues med tvangsmulkt hvis han ikke fjerner deponiene med hestemøkk og flis fra eiendommen.

Kommunen krevde alt i mars i fjor at bonden rydder opp snarest. Siden den gang har den betente saken versert mellom Øvre-Eides advokat, Bergen kommune og Fylkesmannen i Hordaland.

«Direkte avrenning»

Under befaringer på gården i Jordalen har kommunens folk registrert det de hevder er gjødselsdeponier med avrenning direkte til drikkevannskilden Jordalsvatnet. Mellom 40.000 og 50.000 mennesker i de nordre bydelene får drikkevannet sitt fra denne kilden.

Det er tatt prøver fra en bekk som renner forbi deponiene, og de viser at vannet er klart mest forurenset nedenfor deponiene, opplyser Næringsmiddeltilsynet/Miljørettet Helsevern i et brev til Fylkesmannen.

— Slik forurensning må opphøre. Hestemøkk skal ikke lagres på denne måten i nedslagsfeltene for drikkevannsforsyningen, sier Svein Skaalevik, nestleder ved avdeling for Miljørettet helsevern i Bergen kommune.

- Alvorlig sak

Kommunen mener bonden bryter forskriften om forbud mot forurensning av drikkevannskilder. Videre skriver byveterinæren i et brev til Arild Nydegger Øvre-Eide at gjødseldeponeringen har fått et slikt omfang at de også berøres av de såkalte klausuleringsbestemmelsene for vannforsyningen.

— Vi ser alvorlig på saken. Råvannet i Jordalsvatnet vannbehandlingsanlegg er fra før sterkt belastet. Derfor må jordbruket drives på en måte som ikke medfører unødig forurensning. Generelt vil jeg si vi har god dialog med de andre bøndene i Jordalen, sier sjefingeniør Arne Seim i kommunens vann- og avløpsetat.

— Medfører slik forurensning noen helserisiko for innbyggerne som får drikkevannet sitt fra Jordalsvatnet?

— I en situasjon med alvorlige driftsproblemer i selve vannbehandlingsanlegget er det lite vi kan gjøre for å hindre at forurenset vann kommer ut til abonnentene. Vannet blir undersøkt hyppig, og vi klarer å holde kvaliteten på akseptabelt nivå. Men Jordalsvatnet er svært utsatt, så vi har lite å gå på når det gjelder forurensning, sier Seim.

Desinfiserer råvannet

— Vi har to barrierer for å sikre at drikkevannskvaliteten og hygienen blir ivaretatt. For det første legger klausuleringsbestemmelsene klare begrensninger på hva som er tillatt av tiltak innenfor nedslagsfeltet til drikkevannsmagasinene. For det andre desinfiserer vi råvannet i behandlingsanleggene våre, forteller Seim.

Også landbrukssjefen i Bergen kommune mener lagringen av hestegjødsel og spon på eiendommen representerer en forurensningsfare. Det blir fremsatt krav om at gjødselshaugene enten flyttes utenfor nedslagsfeltet for drikkevann eller skjermes mot nedbør.