Tormod Carlsen, styreleder i Sydnes og Nøstet Velforening, bor noen hundre meter fra havnen på Dokken. Her har han bodd i 22 år, og han synes støyen fra godshavnen er blitt verre og verre.

— Før var det kontainerskip og lossing innimellom, men nå er det flere ganger i uken. Arbeidene holder gjerne på til tre-firetiden på natten, sier Carlsen.

Stål mot stål

Han mener det er tre typer støy som er plagsomme.

— Det er lyden av vinsjer, og så er det lyden når de slipper ned kontainere. Stål mot stål, og stål mot asfalt. I tillegg er det duringen fra motoren som står og går hele natten.

Carlsen og familien er ikke den eneste som plages av støyen. Velforeningen har derfor sendt brev til helsevernetaten i Bergen kommune.

— Vi ønsker at de skal innføre driftsbegrensninger nattestid, sier Carlsen.

De ønsker også at det skal gjennomføres støymålinger, som viser om havnen bryter støygrensene.

Kan kreve nye tester

— I første omgang må vi skaffe fakta på bordet. Vi må se på hvilken aktivitet det er der nå, og støyen den medfører. Det er mange mennesker involvert her, sier Sonja Monica Skotheim, avdelingsleder for avdeling for miljørettet helsevern i Bergen Kommune.

I Miljødirektoratets «Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» beskrives støybildet for et nabolag til kontainerhavn på følgende måte: «Uskjermet, nattlig terminaldrift for tyngre gods vil vanligvis gi konflikt når avstanden er mindre enn 500-1000 m.»

I Bergen har velforeningen regnet ut at rundt 3000 beboere bor innenfor denne avstanden til godshavnen på Dokken.

— Det er folk som trives med å bo her og de vil ikke flytte, slik man gjerne har gjort før, sier Carlsen.

Aller mest utsatt

— Vår oppgave var her å kartlegge de som er aller mest utsatt for støyen. Det er klart det da kan være store lokale og tidsmessige forskjeller når man beregner sone for sone fra et gjennomsnittlig støynivå, sier Bernt Heggøy, fagsjef for akustikk hos Sweco Norge.

Sweco har utarbeidet en rapport på oppdrag av Bergen og Omland havnevesen, hvor de har beregnet støyen fra havneaktivitetene i Bergen sentrum. De konkluderer med at ca 40 personer lever med støy som overskrider grenseverdiene i forurensingsforskriften.

Velforeningen reagerer på flere forhold ved rapporten. For det første er konklusjonene basert på beregninger og Sweco har ikke gjort faktiske støymålinger. Velforeningen ber derfor om at Helsevernetaten får gjort egne, uavhengige støymålinger.

Ulik definisjon

Beboerne reagerer også på at støyen fra havnen ikke blir definert som såkalt «impulsstøy», som oppleves som mer plagsomt og derfor har lavere grenseverdi for hva som er tillatt.

Miljødirektoratet skriver at «impulslyd er relativt vanlig i havner og på terminaler hvor det skjer lasting og lossing av gods».

Sweco beskriver aktiviteten på godshavnen i Bergen slik:

«Det vil være støy fra lossing/lasting av kontainere med kraner og trucker. Håndteringen gir erfaringsmessig en del impulspreget støy (slagstøy). Slagstøyen inntreffer når trucker (og kraner) henter og setter i fra seg kontainerne.»

Likevel konkluderer de med at «støyen fra aktivitetene ved Bergen Havn er vurdert til ikke å være impulsive.»

Aktuelt med nye tester

— Veldig mange av beboerne oppfatter støyen fra havnen som mye verre enn trafikkstøyen. Den er mer en jevn dur, mens dette er kraftige, plutselige lyder. Vi forventer ikke å kunne sove med vinduene åpne, men vi ønsker å kunne få sove med vinduene igjen, sier Carlsen.

Beboerenes opplevelse av impulsstøyen og lokale forskjellene i støynivået blir videre vektlagt av kommunen i arbeidet med klagen fra velforeningen.

— Det kan nå bli aktuelt å kreve nye tester som kartlegger støynivet mer grundig, sier Skotheim i Avdeling for miljørettet helsevern.