KJERSTI MJØR

Opptatt, opptatt, opptatt. Eller ingen som svarar. Mange pasientar er misnøgde med telefonservicen på legekontoret — med rette, viser ei undersøking ved Institutt for samfunnsmedisinske fag i Bergen.

Ved hjelp av Telenor er hundre tilfeldig utvalde legekontor blitt målte ut frå kor tilgjengelege dei er på telefon. Her er nokre av konklusjonane, som blir presentert i siste nummer av Tidsskrift for Den norske lægeforening:

  • Kvar tredje pasient får ikkje kontakt med fastlegen sin.
  • Hos dei «verste» legekontora får mindre enn ti prosent svar.
  • Kvart fjerde legekontor svarar på under halvparten av telefonane.

- Forbetringspotensial

— Vi veit at mange pasientar klagar, og er ikkje overraska over resultatet. Mange har klart forbetringspotensial, seier professor i allmennmedisin, Steinar Hunskår, til BT.

— Men det er også overraskande stor variasjon, og det finst ganske mange gode legekontor.

— Kva er ideelt - at alle som ringjer får svar?

— Hundre prosent er ikkje teknisk mogleg. Når to ringjer samtidig, kan berre éin få svar. Men åtti prosent ville vere eit veldig, veldig bra resultat.

- Telefon inngangsport

Etter at fastlegeordninga vart innført, er det blitt viktigare enn nokon gong at legen er tilgjengeleg på telefon. Samtidig har telefontrafikken auka.

— Å kome gjennom på telefon er sjølve inngangsporten til fastlegen. Før kunne pasientane ringje rundt til andre, dersom dei ikkje kom gjennom til ein lege. Det kan dei ikkje lenger. I dag har dei ikkje noko val, seier Hunskår.

Kartlegginga til bergensforskarane viser elles at i løpet av eitt år svarar legekontora på sju anrop pr. person på fastlegelista. Gjennomsnittleg ventetid på svar er 25 sekund.