Det mener Steinar B. Yndestad som er mannens forsvarer. Han skrev anken til Gulating lagmannsrett etter at hans klient ble funnet skyldig i å ha drevet hallikvirksomhet.

-Altfor streng straff

— Dommen på syv måneder fengsel og inndragning av 70.000 kroner er altfor streng, mener Yndestad.

I anken skriver han at dommen er basert på «synsing og aktors meninger».

— Nordhordland tingrett så bort fra vitnene som talte i min klients favør. Han burde ha vært frifunnet, ettersom det ikke ble bevist at han drev hallikvirksomhet, sier Yndestad.

— Og straffen er altfor streng. Det er riktig at det ble drevet prostitusjon fra leiligheten, men min klient organiserte jo ikke dette, legger han til.

- Trygg på behandling

Politiadvokat Rudolf Christoffersen var aktor i saken. Han sier dette:

— Påtalemyndigheten er fornøyd med lagmannsrettens avgjørelse. Prostitusjon er nedverdigende og personlighetsskadende og allmennpreventive hensyn tilsier derfor at det skal reageres strengt ovenfor personer som på ulike måter fremmer prostitusjon.

- Forsvareren mener bevisene ikke holdt mål?

— Jeg er trygg på at lagmannsretten har foretatt en forsvarlig behandling når de har avvist domfeltes anke. Etter påtalemyndighetens oppfatning var bevisene i saken svært gode, svarer Christoffersen.

I lagmannsrettens enstemmige beslutning avvises anken. Der heter det at «tingrettens behandling av saken fremstår som betryggende, og domfellelsen tilsvarende korrekt både i forhold til bevisdømmelse og lovanvendelse.»

Det har ikke lyktes bt.no å få kommentar fra den dømte mannen.

UENIG: Steinar B. Yndestad mener hans klient burde ha fått behandlet sin ankesak i Gulating lagmannsrett.
ARKIV (BT)