Slik innleder byråd Lisbeth Iversen brevet til samferdselsministeren, der hun imøtegår veidirektør Olav Søftelands slakt av bybanen.

— Etter vår oppfatning bommer Vegdirektoratet på det aller meste i sitt brev til samferdselsdepartementet, sier Lisbeth Iversen til Bergens Tidende.

Her er byrådens viktigste argumenter mot veisjefen:

n Oslo får ja der Bergen får nei :

— Bergen og Oslo har søkt om å bruke riksveimidler til bybane. Begge kommuner har brukt de samme analysene og kommet til de samme resultatene. I Oslo har de fått penger, i Bergen sier veisjefen nei og krever at vi må dokumentere mye mer.

n Om trafikktall:

— Vi forstår ikke hvorfor veidirektøren tviler på våre trafikktall. De baserer seg på direktoratets egne dataprogram for trafikkberegning.

n O m påstått manglende tiltak for å motivere for kollektivtrafikk:

— Vi har frosset kollektivsatsene, økt bussfrekvensene og innført barnetakst. Vi har laget egne kollektivtraseer gjennom sentrum. Vi prioriterer kollektivtrafikken gjennom lysregulering, for bare å nevne noe.

n Om at Bybanen krever utvidelse av veikapasiteten mot sør:

— At veinettet må bygges ut skyldes for dårlig standard på kryssløsningene. Det er videre vist i Statens vegvesen sine egne trafikkanalyser at bybanen ikke bidrar til å forverre kapasiteten i veinettet. Tvert imot vil bybanen tilføre betydelig transportkapasitet på strekningen.

n Om påstanden om dundrende byb a neunderskudd:

— Vegdirektoratet tar utgangspunkt i feile tall når de beregner forskjell i utgiftene for buss og bane. Vi er kommet frem til helt andre tall og kan svare for disse.

n Om usikkerhet vedrørende in n kjøp av vognmateriell :

— Det er Bergen kommune som skal kjøpe inn banemateriell. Anskaffelsesprosessen er allerede påbegynt. En del av prosessen er evaluering av ulike måter å finansiere dette på.

n Om veisjefens krav om kvalitetssi k ring:

— Det er underlig at dette er uthevet som eget punkt. Vi har for lengst bestemt oss for å kvalitetssikre alle tall både for bybanen og Ringvei Vest. Det skal skje ved hjelp av uavhengig ekspertise.