– Det er beklagelig at vi må si opp dyktige fagfolk. Men som andre offentlige virksomheter må vi tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene vi har til rådighet, sier direktør Steinar Sandstad i Statped Vest.

Han bekrefter at Hunstad skole og Statped Vest har fått sine økonomiske rammer redusert for 2009. Det forklares med to forhold. En generell reduksjon av midler til det statlige spesialpedagogiske støttesystemet, og at tallet på heltidselever ved skolen har gått ned.

– De siste ti årene er tallet på heltidselever ved Hunstad skole gått jevnt ned, fra 71 i 1996 til 17 i 2009, sier Sandstad.

– De økonomiske rammene Hunstad skole har til rådighet må stå i forhold til de oppgavene skolen har, både i forhold til heltids og deltids elever.

For rammene er forsvarlige, det mener Sandstad.

– Dette gir skolen økonomiske rammer for å gi et godt tilbud til elevene som blir tatt inn, sier han.

Skulle inntaket for kommende skoleår gi økning i elevtallet, vil det også følge økte bevilgninger fremholder Sandstad.

Når det gjelder påstanden om at logopediske tjenester til elever ved Hunstad skole svekkes, viser Sandstad til at Statped Vest har over 20 logopeder.

– Rett nok tilhører disse andre avdelinger i Statped Vest, men denne ressursen står også til rådighet for Hunstad skole, sier han.