• Dette har overhodet ingen ting med systemsvikt å gjøre, men om ansatte som ikke har utført lovpålagte oppgaver.

Det sier Trond Søreide, konstituert personal— og organisasjonsdirektør i Helse Bergen.

— Dette gjaldt en pasient som var svært syk, og det var fare for selvmord. Ansvarlig lege fattet derfor et tvangsvedtak, for å sikre at han fikk den hjelpen han trengte. Systemet fungerte slik det skulle helt til ansatte på psykiatriambulansen unnlot å gjøre den jobben de var satt til. Dermed ble pasienten fratatt sin lovfestede rett til nødvendig og livreddende helsehjelp, sier Søreide.

Kan ikke overprøve

Han understreker at helsearbeidere på psykiatriambulansen ikke har myndighet, eller kompetanse, til å gjøre egne vurderinger og overprøve vedtak om tvangsundersøkelse.

— Pasienter og pårørende skal være trygge på at psykiatriambulansen utfører sine oppdrag i tråd med lover og regelverk, og hva som er pasientens beste, sier han. Søreide påpeker at dersom en helsearbeider opplever at man har problemer med å utføre et tvangsvedtak, skal den ansatte kontakte legen som har gjort vedtaket, eller andre med samme myndighet.

— Psykiatrisk akuttmottak har overlege på vakt 24 timer i døgnet. I denne tragiske saken ble ingen lege kontaktet, sier Søreide.

Han viser til at det er vanskelig å se hvilket system som her har sviktet. Helsetilsynet som tilsynsorgan har også vurdert det slik at det ikke foreligger systemsvikt i denne saken.

Alvorlig sak

Søreide sier at ansatte på psykiatriambulansen aldri skal bruke makt mot en pasient. Dersom pasienten motsetter seg å bli med, og det ikke er mulig å overtale ham, skal politiet tilkalles for assistanse.

— Å avskjedige en ansatt er en alvorlig sak. Helse Bergen har derfor brukt lang tid og har gjort mange undersøkelser før beslutningen ble fattet, sier Søreide.

— Det vil alltid ligge en totalvurdering til grunn. Ansatte som blir avskjediget, har alltid rett til å få et forhandlingsmøte om saken, og de kan også eventuelt ta saken videre til rettsapparatet, sier han.