• Når fylkeskommunen hevder at lovgrunnlaget er uklart når det gjelder spesialpedagogiske tjenester, så er det et forsøk på å vri seg unna ansvaret for disse tjenestene.

Det er Ingjerd Haukeland, leder for Afasiforbundet i Norge, som sier dette til Bergens Tidende.

Afasi betyr å ha språkvansker etter en hjerneskade. Haukeland anslår at dette til en hver tid gjelder ca. 30.000 personer på landsbasis, med 6.000 nye tilfeller hvert år.

Det Ingjerd Haukeland sikter til, er fylkeskommunens planer om å overføre de spesialpedagogiske tjenestene ved Ulriken skolesenter til Helse Bergen, altså staten. Dette er et ledd i det som kalles «program for økonomisk handlefridom», der målet er å redusere fylkeskommunens utgifter.

— Opplæringsloven er klar

Saken om dette skal opp i opplærings- og helseutvalget i fylket 10. mai. I forslag til vedtak heter at fylkeskommunen skal starte samtaler med Helse Bergen om overføring av spesialpedagogiske tjenester.

Under Ulriken skolesenter hører bl.a. Vestlund habiliteringssenter og Logopedisk klinikk.

— Når det gjelder Logopedisk klinikk, så forsøker fylkeskommunen etter min mening å definere seg bort fra det ansvaret den har for logopedisk undervisning i den tidlige fasen av rehabiliteringen. Det gjør den ved å kalle logopedtjenester behandling, og ikke opplæring, når det skjer på sykehus, sier Ingjerd Haukeland. - Men opplæringsloven sier helt klart at fylkeskommunen har ansvar for opplæring i medisinske institusjoner som staten eier. Afasirammede har i følge opplæringsloven rett til ny opplæring av grunnleggende ferdigheter. Opplæringen må start umiddelbart for å oppnå best mulig virkning. Og logopeder er spesialpedagoger, ikke behandlingspersonell, slår Ingjerd Haukeland fast.

Frykter nedtrapping

— Men hvis fylkeskommunen klarer å overtale Helse Bergen til å overta ansvaret for de spesialpedagogiske tjenestene, så er vel det greit?

— Det kan det være. Men så lenge disse tjenestene ligger under fylkeskommunen, så har de afasirammede en lovfestet rett til disse tjenestene. Hvis disse tjenestene skal overføres til Helse Bergen, bør det skje på grunnlag av en lovendring, slik at den lovfestede retten følger med. Ellers vil de afasirammede miste det rettsvern de har i dag, og vi kan vi oppleve at Helse Bergen prioriterer ned dette tilbudet etter en tid.

— Hva tror du vil skje dersom fylkeskommunen og Helse Bergen ikke blir enige?

— Da er jeg redd for at fylkeskommunen kommer til å trappe ned tilbudet til afasirammede og andre som trenger spesialpedagogiske tjenester. Jeg synes det er skremmende hvis fylkestinget vedtar dette, sier Ingjerd Haukeland.