• I Storetveitåsen har vi planlagt en veldig begrenset utbygging der tre bygninger går inn i den eksisterende bebyggelse, sier Eilif Bjørge i bjerk og bjørge as arkitekter i Bergen.

AUDUN STØLÅSaudun.stolas@bt.no

Bjørge har reagert sterkt på kronikken og illustrasjonen til kronikken i Bergens Tidende lørdag.

I kronikken spør Jon Geir Høyersten og Alf-Inge Jansen blant annet om arkitekten er i ferd med å bli rike særinteressers lakei, og nevner utbyggingen i Storetveitåsen. Eilif Bjørge understreker at området i Storetveitåsen som egner seg til friluftsformål ikke er berørt.

20 leiligheter

— Illustrasjonen og kronikken kan skape inntrykk av at hele Storetveitåsen nå skal bygges ned. Men denne illustrasjonen har ingenting med vår plansak å gjøre. Det som det er snakk om er en fortetting av et allerede utbygget område på vestsiden av Storetveitåsen, sier Bjørge.

I alt planlegges tre bygningskropper med til sammen 20 leiligheter, hver på mellom 60 og 130 kvadratmeter.

— Den ene av bygningene med fem leiligheter er plassert i rimelig god avstand fra kirken og kirkegården. Lenger mot nordøst i den samme husrekken er det til sammen planlagt 15 leiligheter i to bygninger, også de er lagt inn i den eksisterende husrekken. Bilparkering skal skje i kjeller under husene. Det er en dempet utbygging der husene er lagt inn i eksisterende terreng. Ingen steder er det noe som rager høyere enn eksisterende bebyggelse, sier Bjørge.

Allerede i 1963 ble det laget en plan for utbygging av hele Storetveitåsen med 28 eneboliger og en vei midt i åsen. I 1986 kom en ny plan for en mer begrenset utbygging; I 1991 kom enda et nytt planforslag med ytterligere begrenset utbygging. Den planen ble stoppet av departementet.

- Fjørferøktere

— Jeg har drevet som arkitekt siden 1972 og har aldri tidligere blitt beskyldt for uetterrettelighet og for ikke å ha fulgt de etiske retningslinjer som medlemmene av Norske Arkitekters Landsforbund er forpliktet til å etterleve. Vi har fulgt prosedyren til punkt og prikke, sier Bjørge.

— Det er tydelig at de to forfatterne av lørdagens kronikken vet lite om planprosesser. I kronikken har de fått fjær til å bli høns. Jeg konstaterer at de kunne hatt en stor fremtid som fjørferøktere, sier sivilarkitekt Eilif Bjørge.

FORSLAG: Bildet viser hvordan de tre hvite lavblokkene er foreslått lagt inn i den eksisterende bebyggelse på vestsiden av Storetveitåsen.

FOTOMONTASJE: EILIF BJØRGE