Tallene kommer frem i en revisjonsrapport om skolefritidsordningen (SFO) som kommunerevisjonen har utarbeidet.

Kommunen vedgår at foreldrene betaler for mye, men hevder beløpet er vesentlig lavere.

40 millioner for mye

I alt har foreldrene betalt inn 40 millioner kroner for mye de siste tre årene i følge de beregningene kommunerevisjonen har gjort. Byrådet hevder beløpet er ca. 6 millioner kroner.

Årsakene til at foreldrebetalingen er blitt for høy, er at kommunen betaler en mindre andel av utgiftene til funksjonshemmede barn enn det forskriftene tilsier.

I dag er skolefritidsordningen finansiert med statstilskudd, kommunale tilskudd og foreldrebetaling. Fra og med 1. januar 1999 er kommunene pålagt et skolefritidstilbud for første til fjerde klassetrinn der prisen skal beregnes til selvkost.

15 prosent av det statlige tilskuddet skal gå til spesielle tiltak til barn med særskilte behov. Dersom det påløper ekstra utgifter til denne typen tiltak, er det kommunen som skal betale disse, ikke foreldrene.

Kommunen betaler ikke

I følge rapporten fra kommunerevisjonen har det ikke skjedd i Bergen kommune. Kommunen dekker ikke merutgiftene til de spesialklassene for SFO som er opprettet for funksjonshemmede fra femte til tiende klasse. Det alene utgjør 16,25 millioner kroner de tre siste årene.

Kommunen dekker heller ikke de merutgifter til ekstra personale for å kunne tilpasse SFO til også å ta inn elever med spesielle behov. Det utgjør i tillegg drøye 24 millioner kroner de siste tre årene.

Revisjonsrapporten har avdekket at kommunen mangler en skikkelig beregning av selvkost. Dermed kan ikke kommunen beregne foreldrebetalingen slik den er pålagt å gjøre.

Famler i blinde

Kommunen har heller ikke foretatt såkalte etterberegninger av regnskapet for skolefritidsordningen i 1999 og 2000. Dette er nødvendig for å klargjøre om kommunen har krevd for mye eller for lite i foreldrebetaling. Har kommunen krevd for mye, skal dette komme foreldrene til gode.

Revisjonen spør også om politikerne vet nok om skolefritidsordningen til å kunne vedta satsene. Konklusjonen til revisjonen er at beslutningsgrunnlaget er for dårlig. I praksis betyr dette at både administrasjon og politikere famler i blinde når det skal fastsettes satser for skolefritidsordningen.