Forholdene ved Aurdalslia skole opprører mange foreldre. Undervisningsopplegget rammer de svakeste, mener de.

Etter at BT fortalte om tilsynsrapporten fra fylkesmannen, som påpeker flere brudd på opplæringsloven, har mange foreldre ved Aurdalslia skole tatt kontakt med BT.

De forteller om sterkt begrenset tid til undervisning og omfattende tid til selvstudier. Støy og uro i gruppen har ifølge mange foreldre ødelagt mye.

— Har mistet ett år

Rektor har tidligere ikke villet kommentere saken. Nå sier han at han er forundret over den sterke kritikken fra foreldre mot undervisning i storgrupper. Aurdalslia skole har holdt på med slik type undervisning i fem år.

— Dette spinner ut fra utviklingsplanen på skolen. Vi begynte med et forsøk på sjette og syvende trinn og utviklet dette videre. Da forsøkene ble evaluert, var både foreldre, lærere og elever entydig positive.

Dette står i sterk kontrast til oppfatningen fra foreldre.

— 6. klasse passerte forbi i masse rot og frustrasjon og liten eller ingen læring, sier en.

— Vi føler at barnet vårt mistet et helt skoleår, sier en annen.

Totalt har BT vært i kontakt med foreldrene til 25-30 elever ved skolen. Kun én eneste av dem har gitt uttrykk for andre synspunkt enn majoriteten.

Det har kommet reaksjoner fra foreldre til elever i flere klasser, til elever som har gått ut fra skolen de siste årene og fra foreldre som har tatt barna ut fra skolen i protest. Bergens Tidende har forgjeves forsøkt å komme i kontakt med foreldreutvalget ved skolen.

Usikre lærere

I 7. klasse i dag er det 77 elever i storgruppen. Flere understreker at intensjonen med undervisningsopplegget var god. Nemlig at man i store grupper oppnår en større grad av fleksibilitet

Men for dem som sliter på skolen, for skolesvake, for elever med lese- og skrivevansker, er det blitt verre. Det hevder så å si alle foreldre, også dem som har skoleflinke barn i klassen.

— Hensiktene har vært gode. Målet var å få til en mer fleksibel ordning slik at det ble lettere å ta seg av de svake elevene og få mer tid til hver og en. Men det har ikke blitt slik, sier en.

Rektor er ikke med på at undervisningsformen slår uheldig ut for de svakeste elevene.

— Tvert om, tilbakemeldinger fra lærere er at de svake profitterer på denne undervisningsformen.

— Hva har skjedd siden skolen nå får kritikk fra elever og foreldre?

— Det er komplisert, og kan ha mange årsaker som jeg ikke vil gå inn på. Noe av forklaringen er at elevtallet har vokst. Det kan også ha med lærernes usikkerhet å gjøre. Dette var et lærerinitiert forsøk, et krevende forsøk, som ble startet med stor entusiasme. Siden kom andre lærere til. De gjør en skikkelig jobb, men det er ikke deres prosjekt. Dette kan ha skapt usikkerhet som er blitt eksponert til foreldre. Usikkerheten kan ha gjort foreldrene kritiske, mener rektor.

Foreldre møtte veggen

Foreldrene ved Aurdalslia skole reagerer sterkt på det de har opplevd som slett kommunikasjon fra både skolens og kommunens side.

— Når ikke engang kommunen reagerer på henvendelser er vi i realitet rettsløse, mener en forelder.

— Vi føler at vi er blitt ignorert, sier en annen.

— Vi har skrevet brev og sendt e-post, men fikk aldri svar. Vi møtte veggen, rett og slett, sier en tredje.

Rektor mener slett kommunikasjon ikke kjennetegner skolens håndtering av denne saken.

— Jeg vet at vi har fått to e-poster som vi har brukt god tid på før vi har svart. Jeg har hørt rykter om at vi er vanskelig tilgjengelig, men mener det ikke er tilfelle.

Storesund er også uenig i at skolen har fått krass kritikk fra fylkesmannen.

— Jeg oppfatter det ikke som noen refselse. De fant noen avvik.

Amundsen, Paul S.