Områdene merket med rødt er ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i risikosonen for fremtidige flommer i Nesttunvassdraget. ILLUSTRASJON: NVE

Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) la fredag frem et nytt flomsonekart for Nesttunvassdraget. I analysen fremgår det at storflommer i fremtiden kan komme til å ramme betydelige områder i og rundt Nesttun.NVE-kartleggingen viser blant annet at 45 bygninger og anlegg ligger i flomsonen for en 20-årsflom, deriblant parkeringshuset på Nesttun senter, kirkegården på Nesttun, industribygg og flere boliger. Det er særlig området fra Nesttun til Hopsdammen som ligger utsatt til for fremtidige flommer.

Ved en 200-årsflom vil ytterligere ti bygninger være flomutsatt. Klimaendringene vil føre til at flomvannføringen i Nesttunvassdraget vil øke med 20 prosent frem til år 2100, fremgår det av NVE-analysen.

Frykter storflommer

Men ifølge Jim Heldal, nestleder i Nesttunvassdragets venner, vil konsekvensene av flommer kunne blli langt mer omfattende enn det NVE-prognosene tilsier.

— Flomsonekartet fanger for eksempel ikke opp at deler av nedslagsfeltet som grenser mot Gullfjellet har mye mer intens nedbør enn de vestlige delene av nedslagsfeltet, sier Heldal, som gjennom en årrekke har engasjert seg i Nesttunvassdraget og flomsikringen i området. Han har i årevis også hatt sin egen værstasjon ved Grimevatnet.Han mener en sterkt medvirkende årsak til den store flomfaren i og rundt Nesttun er den storstilte utbyggingen som finner sted, med stadig flere harde flater i form av asfalterte plasser, veier og annen utbygging.

- Svampeffekten forsvinner

Nesttunvassdraget har nitten menneskeskapte innsnevringer melllom Grimenvatnet og utløpet i Nordåsvatnet. Naturens egen svampeffekt erstattes av harde flater. Årsaken til at Nesttun flommet over i 2005 var utbyggingen nedstrøms i vassdraget og manglende systemer for å håndtere overvannet, sier Heldal.

Bergen kommune ønsker å bygge en flomtunnel mellom Midtun skole og Nordåsvatnet. NVE skal behandle søknad om økonomisk støtte til dette tunnelprosjektet. Jim Heldal og Nesttunvassdragets venner synes ikke flomtunnel er noen god idé. Han frykter proppdannelse i innslaget på Midtun i forbindelse med ras og massetransport fra de øvre delene av vassdraget.

Tiltak trengs

— Det beste og mest effektive er å legge til rette for at naturen selv ordner opp, men da må det iverksettes tiltak for å sikre bedre vannføring gjennom Nesttun-området, sier Jim Heldal.

I motsetning til Nesttunvassdragets venner er vann- og avløpsetaten i Bergen kommune fornøyd med flomsonekartleggingen fra NVE.

— Nå har vi fått et godt grunnlag planlegging av eventuelle tiltak, sa fagdirektør Magnar Sekse til BT fredag.