— Direktoratet har sove i timen. Eg meiner det er ein skandale, seier Torbjørn Hovland, som er medlem av Aksjonsgruppa for vern om Fitjarfjellet og bur i eit av 120 hus i Fitjarstølane like nedanfor vindkraftverket.

Frå Tysnes i aust til Bømlo i vest kan dei 125 meter høge vindmøllene på Midtfjellet i Fitjar no sjåast. Åtte vindmøller er så langt komne opp, og ei mølle er i drift. Samstundes har Klima og forureiningsdirektoratet (Klif) i haust starta eit prosjekt, som skal vurdera lågfrekvent støy frå vindturbinar.

Kunnskapen om lågfrekvent støy, skal igjen danna grunnlag for å vurdera eigne grenseverdiar for lågfrekvent støy i Noreg, ifølgje Svein Klausen, seniorrådgjevar i Klif.

— Det har vore mykje fokus på lågfrekvent støy frå vindmøller. I Danmark har dei innført ei grense for lågfrekvent støy. Difor ser me no på om Noreg skal innføra noko liknande, seier Klausen.

- Kjem for seint

Det er det danske selskapet Delta som har fått jobben. Dei skal bruka erfaring frå danske målingar og linka dei opp mot norske tilhøve. Noreg har i dag ei grense på støy frå vindmøller på 45 decibel utandørs. Danmark har i tillegg innført ei grense for lågfrekvent støy innomhus på 20 decibel.

— Det er ingen ting som tyder på at denne støygrensa er strengare enn det vi har i Noreg, fordi vår grense for støy gjeld utandørs, deira innandørs. Men det blir spanande å sjå kva dei kjem fram til, seier Klausen.

— Kvifor kjem dette no når vindmøller er i drift fleire stader?

— Det er etter påtrykk frå Fylkesmannen i Rogaland og Hordaland som har fått mange klagar til handsaming, seier Klausen.

Torbjørn Hovland og Aksjonsgruppa for vern om Fitjarfjellet har i fleire år åtvara mot støy frå vindturbinar. Gjennom merknader til konsekvensutgreiinga, ved å senda inn fagrapportar og klaga til Fylkesmannen. Han føler dei har stanga hovudet mot veggen.

Dersom det skulle koma nye grenseverdiar for lågfrekvent støy, meiner han dei kjem altfor seint til å påverka monteringa av vindkraftverket på Fitjar. Difor stiller han krav om støymålingar når anlegget med 44 turbinar kjem i full drift.

Lovar støykartlegging

— Dersom støyplagane blir slik me har frykta, vil dette få store konsekvensar helsemessig, juridisk og økonomisk, seier Hovland.

Seniorrådgjevar Klausen i Klif avviser at dei kjem for seint på bana.

— Nei, det er berre Danmark som har innført slike grenseverdiar. Det er ulike meiningar om lågfrekvent støy. Sjølv meiner eg dei norske verdiane er strenge nok, seier Klausen, som ventar at rapporten frå det danske selskapet skal vera ferdig om ein månads tid.

Ole Vidar Lunde, dagleg leiar i Midtfjellet vindkraft AS ser positivt på at Klif vil vurdera dei norske støygrensene, men trur ikkje det vil påverka monteringa på Midtfjellet.

— Det er veldig greitt at den diskusjonen kjem inn i eit meir faktaorientert spor. Det har vore ein del spekulasjonar til no, seier Lunde. Etter kvart som fleire møller kjem i drift, lovar han støykartlegging i Fitjar.

NY Midtfjellet vindkraftverk Stord Fitjar.pdf