• Bergen fengsel bryter likestillingsloven, når de ikke tilbyr kvinner og menn likeverdige soningsforhold, sier likestillingsombud Kristin Mile.

Etter at en kvinnelig innsatt skrev brev til Likestillingsombudet før jul, og fortalte hvordan soningstilbudet til kvinner ble rasert, har Likestillingsombudet bedt Justisdepartementet ordne opp i forholdene.

Ikke lovlig

Lange fengselskøer, og en skrikende mangel på varetektsplasser, har ført til at åpen soning for kvinner ved Bergen fengsel er lagt ned. Kvinnehusets åtte plasser er fylt opp av menn, og kvinnene må sone på lukket avdeling uavhengig om de er kvalifisert til åpen soning eller ikke. Kvinnelige innsatte får heller ikke tilbud om kurs, og de låses inne større deler av døgnet enn mannlige innsatte.

— Uholdbart, mener likestillingsombud Kristin Mile. - For noen år siden hadde vi en tilsvarende sak fra fengselet i Trondheim. Der ble kvinnetilbudene lagt ned i perioder der belegget på kvinneavdelingene var så lavt at det lønnet seg å flytte de kvinnelige fangene over på ordinære avdelinger. At fengselsvesenet sliter med dårlig økonomi, gjør ikke slike løsninger mer lovlig, sier Mile til Bergens Tidende.

Departementet beklager

Justis- og politidepartementet beklager situasjonen, som bekrives som et valg mellom pest og kolera:

— Vi har akseptert dette virkemiddelet, for å få kapasitetsutnyttelsen i fengselet opp. Vi har lange soningskøer, og er hardt presset på varetektsplasser. Vi liker ikke å legge ned den åpne soningen for kvinner, men kunne ikke leve med en situasjon der vi hadde ledige plasser samtidig som varetektsfanger satt i politiarresten, sier ekspedisjonssjef Erik Lund-Isaksen i Justis- og politidepartementet til Bergens Tidende.

Assisterende regiondirektør i Kriminalomsorg Region Vest, Leif Waage, håper kvinnediskrimineringen i Bergen fengsel blir midlertidig.

— Personlig tror jeg ikke at vi får en varig løsning på problemene, før det bevilges penger til å bygge flere fengselsplasser, sier Leif Waage.

Departementet og Kriminalomsorg Region Vest vurderer nå om det er teknisk mulig å bygge ut Bergen fengsel. Dette blir trolig en langvarig prosess.