Bakgrunnen for påstandene er at samferdselsministeren har sagt ja til at det bygges ei bru til en milliard kroner selv om strekningen i dag bare har en gjennomsnittlig døgntrafikk på 45 biler. Fylkesrådmannen har frarådet bygging fordi brua etter hans mening blir for dyr.

– Statsråd Navarsete imøtekommer sitt eget ønske fra tiden som gruppeleder i fylkestinget i Sogn og Fjordane i 2005, nemlig å love en milliard kroner til å bygge ei bru i hjemfylket som ikke har tilstrekkelig trafikkgrunnlag for bompenger, sa Sandberg.

Han mener at dette er et klart brudd på vanlig praksis.

Følger lokale vedtak

Navarsete sa at hun bare fulgte vanlig praksis i slike saker, og at hun ikke på noen måte drev forskjellsbehandling til fordel for hjemfylket.

– Statsråden har ikke lovet en milliard kroner til brusambandet. Fylkestinget i Sogn og Fjordane har ved to anledninger prioritert prosjektet på topp i den fylkesvise prioriteringen av riksveibevilgningene som fylket har ansvar for. Når det gjelder riksveibevilgninger, får alle fylker en pott til fordeling og det er fylket selv om prioriterer. Derfor er det helt feil når det blir gjort sammenligninger mellom prosjekt som finansieres over disse bevilgningene, og prosjekt som finansieres over stamveinettbevilgningene som staten har ansvaret for, sa hun.

Ble overstyrt

Vegdirektoratet overstyrte fylkestinget før Navarsete ble statsråd og ville også gjøre det etter at hun overtok i departementet. Da satte hun foten ned og gjorde det klart at fylkestingets vedtak skulle stå fast.

Flere spørrere ville vite om Navarsete ville være like konsekvent når det gjelder lokale vedtak i andre fylkesting. Svaret var ja.

– Statsråden vil ha respekt for lokale prioriteringer og vedtak som fattes lokalt også i andre fylker, lovet Navarsete.