Det var Komite for miljø— og byutvikling som forrige torsdag ga beboerne medhold i sin klage på det planlagte BIR-anlegget på Hylkje. Kun de fire AP-representantene stemte mot vedtaket, og søknaden fra BIR ble dermed avslått.

Utfordrer Skansen og Toppe

– Hovedinnvendingen fra oss i AP er at vi nå ikke har noen mulighet til å nå de miljømålene vi har satt oss i forhold til gjenvinning, og at åsabuen ikke får et moderne gjenvinningsanlegg, sier Ruth Grung (AP), som spesielt reagerer på byrådspartnerne KrF og Høyre.

– De har hele tiden vært for anlegget, men stilte seg overraskende bak FrP da det kom til avstemming.

Det aktuelle området på Hylkje ble regulert til industri- og næringsformål for over ti år siden.

– Flere av de som har bygget der de siste årene har selvsagt visst at området skulle bygges ut, sier Grung, og utfordrer Dag Skansen (H) og Kjersti Toppe (SP) til å komme opp med en alternativ plassering etter at de tok til orde for å finne en slik i Åsane Tidende tirsdag.

Uegnet

– De fire tomtene det har vært pekt på under prosessen i komiteen, har alle vist seg som uegnet til formålet, påpeker hun.

– Så hvor de skal finne en alternativ tomt der det ikke er naboer, landbruk, natur eller viper vet ikke vi!

Tomten ved motocrossbanen på Brurås, som Kjersti Toppe viste til i intervjuet tirsdag, har vært vurdert av en BIR-konsulent - men ble funnet for bratt.

– Det har vært stor pågang fra denne tomteeieren om å få den solgt til BIR, sier Grung, og stiller spørsmål ved hvorfor Toppe nok en gang trekker frem denne ene tomten.

– God beliggenhet

Skansen og Toppe mener at plasseringen på Hylkje ville gitt hver åsabu lengre kjøreavstand, og at et slikt anlegg bør plasseres mer sentralt i bydelen.

– De glemmer at stasjonen ikke bare skal betjene 40.000 åsabuer, men også være et tilbud til innbyggerne i Arna bydel og Nordhordland sør, sier Grung, og viser til at den nærmeste stasjonen i nord er på Seim - pluss at en av de største nybyggerfeltene i Bergen kommer i Åsane nord.

– Dette viser at anlegget ville fått en god beliggenhet, sier hun.

Heller ikke trafikkforholdene på Steinestøveien mener hun krever spesielle hensyn.

– Statens Vegvesen mener at anlegget ikke ville medført så mye trafikk at det er behov for lysregulering, sier hun, og hevder at erfaring fra tilsvarende anlegg bekrefter dette.

Gjenbruk

Plasseringen av gjenvinningsstasjonen er en gammel sak, og Ruth Grung hevder at det er få saker byrådet, administrasjonen, BIR og miljøpolitikere har jobbet med like lenge.

Avslaget mener hun derfor uttrykker en farlig populisme som ikke tar inn over seg miljøutfordringene.

– Vi reagerer på den negative fremstillingen av en gjenvinningsstasjon, sier hun.

– Komiteen har vært på befaring til den moderne stasjonen i Fana bydel, og sett hvordan den fungerer. Der har det ikke vært tilsvarende innvendinger fra politikerne, og folk i nærområdet er fornøyde. Det er ingen lukt, lite støy - og en mulighet for folk til å skaffe seg gratis bruksting som andre har satt igjen.

Les også: - BIR burde skjønt at anlegget ikke kunne ligge der.

Hvor bør et gjenvinningsanlegg i Åsane ligge? Si din mening i kommentarfeltet under:

LØFTER BLIKKET: - Vi er helt avhengig av bydelspolitikere som klarer å løfte blikket, sier Ruth Grung. - Alle vet at det er utfordring med fortetting og å finne plass til alt som trengs for at et moderne samfunn skal fungere. Derfor trenger vi også politikere som er i stand til å løse de utfordringene.
Magne Fonn Hafskor
BIR FIKK NEI: Komite for miljø- og byutvikling avslo nylig BIRs søknad om bygging av gjenvinnings- og mottaksstasjon for avfall på Hylkje, etter å ha mottatt en klage fra beboere i området. Av komiteens 15 representanter stemte bare Aps fire medlemmer mot.