• Kalkingsprogrammet har reddet fiskebestanden i mange vann.

— Og programmet har fremskaffet data som sikrer forvaltningen av fiskeressursene i vassdragene i Hordaland. Det sier dr. philos og daglig leder av Rådgivende Biologer AS, Geir Helge Johnsen, til Bergens Tidende. Han var med på å samle grunnlagsmaterialet for kalkingsprogrammet som fylkesmannen i Hordaland utarbeidet på midten av 1990-tallet.

- Etterpåklokskap

— Ingen kunne forutse at svovelsyre-innholdet i nedbøren skulle bli så dramatisk redusert som det er blitt i årene etter at kalkingen startet. Den sure nedbøren i Hordaland er sunket med 60 til 80 prosent av hva den var da kalkingsprogrammet ble planlagt. Nå er surhetsgraden i nedbøren nede på samme nivå som vi hadde i 1920-årene, sier Johnsen.

— I etterpåklokskapens lys kan man kanskje si at den store kalkingsinnsatsen har vært unødvendig i mange innsjøer i Hordaland. Men det tok litt tid før man fant det betimelig å redusere omfanget av kalkingen, sier Johnsen.

- Ikke feilsatsing

Han er ikke enig i at det var feil å satse som man gjorde. Han er heller ikke enig i at offentlige midler er brukt unødvendig.

— Kalkingen startet med basis i et godt datagrunnlag. Da forutsetningene endret seg dramatisk, ble programmet justert. Forvaltningen av ressursene i innsjøene i fylket er blitt kunnskapsbasert fordi det ble gjort slike grundige undersøkelser i forkant av kalkingsprogrammet i Hordaland, sier Johnsen.