• Det er jo et illustrerende regnestykke, sier instituttsjef på Transportøkonomisk institutt (TØI), Lasse Fridstrøm.

Det mener han til tross for at mange forhold blir utelatt i en slik enkel prissammenlikning.

— Hovedproblemet er likevel ikke at kollektivtransporten er for dyr, sier Fridstrøm.

Hovedproblemet er at bilen er et fantastisk attraktivt tilbud for dem som har den.

— Det at vi hver for oss har så stor fordel av bilen, summerer seg til et samfunnsproblem, sier han.

Fridstrøm vil ikke råde politikere verken i Bergen eller andre steder til spesielle grep.

— Hva man skal gjøre er et politisk spørsmål. Vi driver ikke politikk, vi driver forskning. Men vi kan si noe om hva som virker, sier instituttsjefen på TØI.

Og for Bergen finnes det oppskrifter som vil gi resultater, mener han.

— Hvis målet er å få ned biltrafikken, kan man bruke pisk i form av veiprising og gulrot ved å bruke pengene til kollektivtrafikk. Det er en strategi som ville virke. Det vet vi.

Mens mange mener at et av Bergens problemer er et altfor dårlig veinett, mener Lasse Fridstrøm at Bergens trafikkproblemer blant annet skyldes at byen de siste 20 årene «har fått et radikalt forbedret hovedveinett».

— Det er hovedårsaken til at kollektiv taper til bil, sier Fridstrøm.

I tillegg har Bergen spesielle utfordringer, mener han.

— Nesten alle innfartsårer løper sammen i ett punkt, nemlig Nygårdstangen/Danmarksplass. Det gjør byen spesielt sårbar. Tetner trafikken seg enda mer til enn i dag, kan man få lammelse i knutepunktet. Da stråler problemene videre ut i alle retninger. Så i Bergen vil man ha ekstra store fordeler av veiprising, sier Lasse Fridstrøm.