— Et nytt sotrasamband er helt avgjørende for utvikling og vekst i kommunen og regionen, sier Berland i en pressemelding om det rykende ferske kommunestyrevedtaket.

Kommunestyret godkjent torsdag det som formelt heter kommunedelplan for riksveg 555, fastlandssambandet Sotra-Bergen, parsell Kolltveit-Storavatnet.Et enstemmig kommunestyre vedtok det samme som lå i innstillingen fra formannskapet.

Blant annet innebærer det ny, firefelts bro sør for dagens bro.

Kalkyle: 4,9-5,5 mrd.

— Kostnaden for prosjektet er foreløpig kalkulert til 4,9-5,5 milliarder kroner, heter det i pressemeldingen fra Fjell kommune.

LES OGSÅ:

Tar høyde for bybane

I vedtaket heter det også at den nye firefelts-broen må dimensjoneres for bybane «dersom dette lar seg teknisk/økonomisk gjennomføre.»

Kommunestyret åpner også for at det kan bli aktuelt å vurdere bybane på eksisterende bro som et alternativ.

Her er en kortversjon av vedtaket:

  • Kolltveit-Bildøyna: Ny, tofelts tunnel ved siden av Kolltveittunnelen, ny bro over Bildøysundet og fire felt gjennom Bildøymarka til kryss på Bildøyna.
  • Bildøyna-Arefjord: Dette alternativet har fire felt med miljølokk (minst 600 meter) forbi Straume sentrum. Sekundærvei mellom krysset på Bildøyna og Arefjord: Fjell kommunestyre ser alternativ 2 som den mest tjenlige løsningen, men legger til grunn at de mest aktuelle alternativene for nye sekundærveier over Straume blir utredet før det tas endelig stilling (alternativ 2 passerer Straumsundet omtrent der Bildøyvegen går i dag).
  • Krysset i Arefjord-Storvatnet: Tunnel fra Arefjord og ny, firefelts bro i høyspenttraséen sør for eksisterende bro). Kommunestyret ser det som naturlig at alternativet mellom brofestet på bergenssiden og Storavatnet gjøres i samsvar med planvedtak i Bergen kommune, og sier ikke noe om det bør bygges lang tunnel eller to korte tunneler mellom Drotningsvik og Storavatnet.