I dag la byrådet frem en oversikt over tiltak som må gjennomføres for å ruste opp 11 nye skoler. Tidligere i år kom byrådet med tiltaksliste for de 11 «verste» skolene.

Opprustning av de 11 skolene Haukedalen, Haukeland, Haukås, Holen barneskole, Kaland, Kalvatræet, Kirkevoll, Nordnes, Olsvik, Paradis og Tveiterås, vil komme på 540 millioner kroner over de neste ti årene.

Blir ikke lenger overrasket

Leder i komité for oppvekst Pål Hafstad Thorsen (Ap) harsåvidt fått sett over rapportene når bt.no kontakter ham. Han er ikkenødvendigvis overrasket over at totalsummen er så høy som den er.

— Nei,det er ikke lenger noe som forundrer meg når det gjelder skolebyggene i Bergen. Men det som erbesynderlig er at noen av de skolene som rapporten viser at det står verst tilmed er skoler som tidligere har vært på byrådets «skryteliste». Jeg menerbyrådet blottes for troverdighet når disse rapportene nå foreligger, sierThorsen.

22 av 89 skoler kartlagt

Medregnet dagens rapporter, er nå 22 av 89 skoler i Bergenkartlagt. Ifølge Thorsen viser tallene at de totale utgiftene kommer til å endepå nærmere to milliarder kroner mer enn det som ble forespeilet iSkolebruksplanen fra 2010.

- Hvorskal disse pengene komme fra?

— Deter et godt spørsmål. Jeg mener det vil bli helt nødvendig med en diskusjon omden økonomiske situasjonen som Bergen går i møte. Vi har blant annet lest imedia at det kan komme mindre summer fra BKK i årene fremover. Dette blir vinødt å ta en debatt om. Vi er klinkende klar på at undervisningen skal skjermesfor kutt, og at velferd skal prioriteres foran skattekutt for å få rustet oppbergensskolen, sier arberiderpartipolitikeren.

Ikke informert

Komitelederen betegner det som spesielt at byrådet leggerrapportene åpent ut før de folkevalgte er informert om situasjonen.

— Nåstår bystyret i bero frem til neste møte i januar, sier han.

Julie Andersland (V) mener rapportene tegner et sværtalvorlig bilde av hvor omfattende forfallet i bergensskolene er. Hun erbekymret over at så mange skoler har behov for strakstiltak.

— Detgjelder nesten alle sammen, og jeg forventer at byrådet følger opp denne sakenraskt. En halv milliard over ti år er veldig mye penger, sier Andersland.

- Ikke nok til vedlikehold

Bystyret vedtok budsjettet for 2013 på mandag. Der ble detlagt inn en økning på 30 prosent i summen til vedlikehold til skolene.

Medregnet økningen er det totalt viet 180 kroner til vedlikehold perkvadratmeter. Ifølge Andersland er dette lavere enn det kommunens egne fagfolkanbefalte.

— Økningenburde vært på 50 prosent, noe som ville bety 200 kroner per kvadratmeter. Detskal nevnes at vedlikeholdspotten er høyere enn noen gang, men jeg er bekymretfor at det fortsatt ikke er nok. Strakstiltakene må gjennomførers så raskt sommulig, men det er også viktig å ikke skyve problemene foran seg. Hvis vi ikkebruker nok på vedlikehold nå, sitter vi i samme situasjon om 10-15 år, sierAndersland.

Sier pengene er satt av

Heller ikke Venstre-politikerenhar noen klar formening om hvor disse pengene skal komme fra.

— Deter ikke lett å svare på, for det har ikke blitt satt av penger til en sliksituasjon. Det viktigste nå er å kartlegge behovet, og at rapportene følgesopp, sier Andersland.

Byråd for finans, eierskap og eiendom, Liv Røssland, harsvaret de andre etterlyser. Hun forteller at byrådet har tatt høyde forforfallet som rapportene viser.

— Deter bare å se i vårt budsjett, det. Vi har satt av 2,6 milliarder kroner tilskoleopprustning over de neste fire årene. I denne summen ligger penger tilbåde å bygge nytt og rehabilitering av eksisterende bygg, sier hun.

Vil ta tid

Røssland ble ikke overrasket dahun fikk lese rapportene som lå på hennes pult i går.

— Nei,vi vet at vi har store utfordringer med skolebyggene våre, og noe av dette varjo kjent fra før. Nettopp derfor har vi tatt høyde for forfallet i budsjettetog i skolebruksplanen vår, sier hun.

Byråden mener at kommunenallerede er godt i gang med prosessen, men er klar på at opprustingen er entidkrevende oppgave. Hun nevner Trondheim som et lignende eksempel, som ifølgeRøssland brukte ti år på å komme i havn med sine utfordringer.

— Jegkan ikke svare på om vi kommer til å bruke like lang tid. Det som er sikkert erat vi setter alle kluter til, og har allerede lyst ut konkurranser for å settei gang tiltak. Men det vil ta tid å bygge, sier hun.

- Hvaer neste steg?

— Nestesteg er gjennomføringen. Vi legger frem disse rapportene for Arbeidstilsynet ogsetter i gang tiltak etter det, sier hun.

Flere skoler kartlegges

Kartlegging av 18 nye skoler skal nå i gang. Tilstandskartleggingen er lyst ut på anbud, og fristen gikk ut i går. Rapportene fordisse skolene vil komme før sommeren 2013.

Disse skolene skal kartlegges i neste runde:

·         Aurdalslia skole
·         Blokkhaugen skole
·         Christi Krybbe skole
·         Christi Krybbe SFO
·         Eidsvåg barne og ungdomsskole
·         Kronstad skole
·         Li skole
·         Loddefjord skole
·         Løvås oppveksttun
·         Riple skole
·         Rolland skole
·         Rollandshallen
·         Kollåsen skole
·         Storåsen skole
·         Seljedalen skole
·         Skeie skole
·         Trengereid barneskole
·         Ytre Arna skole