— Av og til har en ikke helt kontroll med hva en driver med, sier Geir Pollestad (Sp).

De 15 folkevalgte i komité for miljø og byutvikling gjør på hvert av sine møter vedtak som får store konsekvenser for både utbyggere og folk som klager på nye bygg.

Likevel er saksmengden så stor at det går ut over grundigheten. Det mener Geir Pollestad (Sp), som i år har møtt jevnlig som vararepresentant i komiteen.

— På det siste møtet var det 1100 sider med sakspapir. Når en får det en uke før møtet, begrenses muligheten til å gjøre kvalifiserte vedtak. Det fleste driver dette som fritidspolitikere. Da er det begrenset hva en har tid til, sier Pollestad, som selv er student.

- Ikke helt kontroll

Som eksempel på hva dette fører til, nevner Pollestad planene om 70 rekkehus på Tertnesflaten, som også var oppe på det siste komitémøtet før jul.

Saken passerte komiteen enstemmig uten merknader og kommentarer, men ble stoppet da den kom til bystyret. Da viste det seg blant annet at naboer ikke hadde blitt hørt, og at rekkehusene vil legge beslag på store grøntarealer.

— Jeg syntes saken så grei ut og tenkte at siden ingen andre tok den opp så var det vel en uproblematisk sak, sier Pollestad, og legger til:

— Jeg synes det viser at av og til har en ikke helt kontroll med hva en driver med, sier han.

Pollestad mener dette er spesielt stort problem for de små partiene, som ikke har flere representanter som kan fordele saksmengden mellom seg.

Dobbeltmoral

Pollestad reagerer på Lise W. Strømmen (H), som i gårsdagens BT tok til orde for en tøffere linje for å forsvare svake grupper mot ressurssterke utbyggere.

Strømmen tok utgangspunkt i et utbyggingsprosjekt på Hjellestad, som var oppe på det siste komitémøtet. På samme møte sikret imidlertidig Strømmen og resten av Høyre flertall for et omstridt byggeprosjekt i Lappen 9. De støttet prosjektet, tross i at det måtte en rekke dispensasjoner fra planer og lovverk til, og til tross for at naboene føler seg overkjørt.

— Jeg kan ikke forstå at Strømmen sier vi er for pysete, når hun nettopp var blant dem som «feighet ut» i den saken, sier han.

Enda mer til de sterke

I gårsdagens BT fortalte komitéleder Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) at politikerne i komiteen kjenner seg presset av utbyggere som er godt i gang med byggingen når klagene behandles.

Pollestad bekrefter at dette også var tilfelle i behandlingen av Lappen 9-saken:

— Det var en vanskelig sak fordi det var så mye penger involvert. Utbygger hadde lagt ned mye penger, og bygget var bestilt.

— Ble det brukt som argument i debatten, til fordel for utbygger?

— Ja, selv om jeg stemte imot.

Pollestad frykter at høyresidens liberale holdning til disposisjoner vil forsterke makten til ressurssterke utbyggere.

— Når en gir så mye dispensasjoner vil det for den som skal bygge ut ikke være nok å se hva planarbeidet sier. En vil søke om dispensasjoner, og da har de store utbyggerne med store ressurser større mulighet for gjennomslag enn mannen i gaten som vil bygge på terrassen, sier Pollestad.

MØTE I DØREN: - Høyre og Lise W. Strømmen bidrar selv til å styrke ressurssterke utbyggere, med å bli rundhåndet med dispensasjoner, mener Geir Pollestad (Sp). (Faksimile av gårsdagens BT).