• For barn som sliter på skolen er det ikke spesielt motiverende å få karakteren 1 hele tiden, sier Cathrine Børnes i Utdanningsdirektoratet.

På Kjøkkelvik skole gikk et titall elever ut fra ungdomsskolen uten karakter i norsk sidemål, matte og engelsk i år.

— De fleste er morsmålselever som får fritak for sidemål, og så er det noen veldig svake elever. Vi må prøve å få dem gjennom og legge til rette for dem, sier rektor Helge M. Haaland.

- Er du enig i at dere gjør disse elevene en bjørnetjeneste?

  • Ja, hvis man tenker at de skal fortsette på allmennfag. Men de fleste av disse elevene fortsetter ikke på allmennfag, og trenger tilrettelagt opplegg, sier Haaland.

Alle skal bli sett

Kjøkkelvik skole har en visjon om at alle elevene skal bli sett, og at alle skal oppleve mestring.

  • Bolstad har tidligere sagt at hvis man stryker i matematikk eller norsk eller engelsk, så har man ingenting på videregående å gjøre. Det er jeg for så vidt enig i, men det er bare slik systemet er nå, sier Haaland.

- Hvordan mener du systemet burde vært?

  • Det er for mye teoretisering i videregående. Jeg er opptatt av at de svake må hjelpes til et yrke, og da må vi diskutere hvor mye teori de skal ha, sier Haaland.

Han mener det burde vært mindre teori på yrkesfagene, slik det var før reform 94.

  • Det var mye enklere, og lærene vet også at fungerte mye bedre, sier Haaland.

Skåne enkeltelever

Avdelingsdirektør Cathrine Børnes i Utdanningsdirektoratet sier det er et klart krav at elever som blir fritatt for karaktervurdering skal ha tett oppfølging.

  • Man kan i grunnskolen bare fritas fra vurdering med karakter i fag der man har spesialundervisning. Disse elevene skal på samme måte som andre elever ha underveisvurderinger, og vurdering uten karakter. Opplæringen skal være den samme om man har valgt vurdering med eller uten karakter, sier Børnes.

Hun mener ordningen er viktig fordi den kan bidra til skåne enkeltelever for gjentatte negative opplevelser.

  • For barn som sliter på skolen er det ikke spesielt motiverende å få karakteren 1 hele tiden. Derfor har foreldre til elever med spesialundervisning mulighet til å velge den vurderingsformen som de mener er mest mulig stimulerende, sier Børnes.

Hun kan ikke svare på hvor mye brukt denne ordningen er. At det er økonomiske grunner som er årsaken til at flere skoler fritar elever fra karaktervurdering kan hun heller ikke kommentere.