I dag la de syv opposisjonspartiene i bystyret i Bergen frem grunnlaget for det varslete mistillitsforslaget mot byrådet.

Arbeiderpartiet, Venstre, SV, Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet og Byluftlisten er enige om å fremme mistillitsforslag mot byrådsleder Monica Mæland (H).

Opposisjonen begrunner mistilliten mot Mæland med at det i tiden siden 2006 har vært fire ulike skolebyråder i Bergen, men kun én byrådsleder som hele tiden har hatt det øverste ansvaret for styringen av Bergen.

— Har holdt tilbake informasjon

Mistilliten fremmes som et resultat av avdekkingen av det omfattende forfallet i kommunale skolebygg som er rullet opp i Bergen de siste årene. I mistillitsforslaget heter det at:

«Mistillitsforslaget er basert på manglende oppfølging og gjennomføring av tverrpolitiske vedtak om opprusting av bergensskolene, samt at nødvendig og relevant informasjon er holdt tilbake for bystyret og byens borgere.»

I forslaget vises det til tre sentrale dokumenter:

  • Skolebruksplanen for årene 2007-2016.
  • Arbeidstilsynets tilsynsrapport fra august 2011 .
  • Handlingsplan vedrørende de 11 mest utsatte skolene i Bergen fra vinter/vår 2012.

Skulle investere i skolen

Opposisjonen viser til at Skolebruksplanen 2007-2016 kom med «enstemmig og tverrpolitisk enighet om å satse på opprusting, nybygg og bedret vedlikehold av skolene i Bergen».

De viser også til byrådets egen fremstilling i forkant av Skolebruksplanen (byrådssak 320/06 «Modernisering av bergensskolen 2007-2016») der det står følgende: «Det dokumenterte etterslepet på vedlikeholdssiden og skoleanleggenes bygningsmessige standard tilsier at tiden er inne for store investeringer i eksisterende skolebygg.»

Og videre blant annet:

«Byrådet ser det som en utfordring å etablere et nivå for vedlikeholdsbudsjettet for skolesektoren som hindrer videre bygningsmessig forfall.»

— Ikke rapportert behovet

Den utfordringen ble for stor for byrådet, har det vist seg.Både BA og BT har i flere år avdekket og vist frem manglende vedlikehold ibergensskolen. I mai viste BT at Bergen ikke har hatt et vedlikeholdsbudsjett inærheten av de anbefalte normene ett eneste år siden 1978 og muligens endalenger tilbake. I høst kom NRK på banen og viste frem skoleforfallet i Bergen iprogrammet «Brennpunkt».

I mistillitsforslaget peker opposisjonen på at byrådets målom at alle skoler skulle være innklimagodkjent innen 2010, ikke er oppfylt. 19skoler gjenstår.

I tillegg viser de til at det ikke er lagt frem noen helhetligvedlikeholdsrapport fra Bergen Kommunale Bygg (BKB) siden 2005. Byrådet harsvart med at «det fremgår av de årlige budsjetter hvilke behov som ermeldt inn. Disse budsjettene er vedtatt i bystyret».

Opposisjonen har gått gjennom dokumentasjonen og avviserdette:

«Ved gjennomgang av budsjettene for 2008 til 2012finner vi ikke noen slik rapportering. Leses budsjettet for 2009 isolert kan vifå inntrykk av at det totale vedlikeholdsbehovet er på 400 millioner kroner.Dette var ikke tilfellet da det viste seg at det bare var det ytrevedlikeholdsbehovet som inngikk i denne kalkylen og indre vedlikeholdsbehov varsåledes ikke omtalt.»

- Kunne vært unngått

Etter en gjennomgang av vedtak, dokumentasjon og ikke minstmangel på dokumentasjon, konkluderer en samlet opposisjon i Bergen:

«Dersom byrådet hadde fulgt opp den tverrpolitiskvedtatte skolebruksplanen av desember 2006, hadde Bergen ikke kommet opp i densituasjonen som blant annet Arbeidstilsynet avdekket gjennom tilsynet i 2011,og som ytterligere ble belyst gjennom skolehøring i Komite for oppvekst 28.mars 2012, samt en rekke dokumenterende reportasjer i media. Det er følgelighelt andre aktører enn byrådet som har fremskaffet, dokumentert ogvidereformidlet informasjon om skoleforfallet ved en rekke skoler i Bergen.Videre er relevante rapporter om flere skoler ikke lagt frem for bystyret. Tilslutt konstaterer vi at flere prosjekter i handlingsplanen fra mai 2012allerede nå sprekker på tid og kostnad.»